LABORATORIUM OCENY MLEKA W KOLE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000164165
Numer REGON: 311096670
Numer NIP: 6661852223
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2024-04-24
Sygnatura akt[RDF/597930/24/135]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP3110966702003-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM OCENY MLEKA W KOLE -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KONINIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 12392003-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOLSKI gmina KOŁO miejscowość KOŁO2003-06-09 do dziś
2. Adresulica SKŁADOWA nr domu 7 kod pocztowy 62-600 poczta KOŁO kraj POLSKA 2003-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.11.1999 R., NOTARIUSZ A. PRZYBYŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLE, UL. WŁOCŁAWSKA 6, REP. A NR 9166/992003-06-09 do dziś
212.08.2009 R., REP. A NR 4093/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLE -ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2009-10-14 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.03.2013R., NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLE, REP.A NR 1090/2013; - ZMIENIONO: §8 UMOWY SPÓŁKI2013-12-18 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.03.2013 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLE, REP. A NR 1090/2013; - ZMIENIONO: § 7 UMOWY SPÓŁKI2014-03-05 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.10.2021 R., REP. A NR 6196/2021, NOTARIUSZ ALEKSANDRA GAWROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TURKU - ZMIENIONO §6, DODANO W §13 PKT 7, ZMIENIONO §14, ZMIENIONO §15 PKT 4, 5, 7, UCHYLONO W §15 PKT 6 PPKT 3 I 4, A DOTYCHCZASOWE PPKT 5 I 6 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO NUMER 3 I 4, UCHYLONO §16, DOTYCHCZASOWY §17 OTRZYMAŁ NUMER §16 I ZMIENIONO W NIM PKT 1, 3, 8, DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OD 17 DO 24 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO OZNACZENIE OD 16 DO 23.2022-03-15 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.04.2022R., REP. A NR 2442/2022, NOTARIUSZ ALEKSANDRA GAWROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TURKU - ZMIENIONO §7 PKT 1, 5, 6.2023-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOLE2003-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0004398942003-06-09 do dziś
4. Numer KRS0000041425 2003-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały949 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 949.000,00 ZŁ2022-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego949000,00 ZŁ2023-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11340000,00 PLN2003-06-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU (DYREKTOR), A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2003-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKI2018-09-19 do dziś
2. ImionaJACEK2018-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2009-10-14 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-10-14 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-14 do dziś
471 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2015-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-03-15 do dziś
221 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2022-03-15 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 07.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 02.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
4data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
6data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
7data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
8data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
10data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
11data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-02 do dziś
12data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
16data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
17data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
18data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
20data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
21data złożenia 09.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
22data złożenia 24.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
20OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów