FIRMA „DEC” A.B.Z. DEC SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000164135
Numer REGON: 812615345
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12324/23/709]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-06-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „DEC” A.B.Z. DEC SPÓŁKA JAWNA2003-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat MYŚLIBORSKI gmina DĘBNO miejscowość DĘBNO2003-06-11 do dziś
2. Adresulica CHOJEŃSKA nr domu 42A kod pocztowy 74-400 poczta DĘBNO kraj POLSKA 2003-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA DNIA 10.03.2003 R.2003-06-11 do dziś
224.11.2008 R. -ZMIANA § 18 UMOWY2008-12-11 do dziś
310 CZERWCA 2019 R., - ZMIANA §18 UMOWY2020-05-06 do dziś
412 CZERWCA 2023 R. ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2023-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-06-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2003-06-11 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ2003-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-06-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-06-11 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-06-11 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2019-07-25 do dziś
2. ImionaALAN OSKAR2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.2003-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2019-07-25 do dziś
2. ImionaALAN OSKAR2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2003-06-11 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ2003-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-06-11 do dziś
245 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2003-06-11 do dziś
352 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-06-11 do dziś
450 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2003-06-11 do dziś
552 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2003-06-11 do dziś
647 78 Z DYSTRYBUCJA GAZÓW TECHNICZNYCH ORAZ GAZU PROPAN BUTAN I PROPAN W BUTLACH2020-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-06-30 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-06-30 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2023-06-30 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-12 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów