HERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000163980
Numer REGON: 015504111
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2019-03-28
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/17018/19/61]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015504111 NIP 52424641772008-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-06-09 do dziś
2. Adresulica ODLEWNICZA nr domu 4A kod pocztowy 03-231 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.04.2003 JANINA HALICKA NOTARIUSZ Z K.N. ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W WARSZAWIE PRZY UL. PIĘKNEJ 66 A, REP A 1193/20032003-06-09 do dziś
203.06.2008 R., NOTARIUSZ JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PAŃSKA 73, REP. A NR 2522/2008 -ZMIANA § 2, OD § 4 DO § 25, WYKREŚLENIE § 26 I § 27, TEKST JEDNOLITY2008-09-18 do dziś
38.01.2009 R., NOTARIUSZ JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA, WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZE -SPÓŁKA CYWILNA, UL. PAŃSKA 73,00-834 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 47/2009 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -§ 22009-01-16 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.05.2018 R., NOTARIUSZ PIOTR SICIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A 4336/2018. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ZMIANĘ W § 7 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2018-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2003-06-09 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW HENRYK2003-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 34 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 34.000,00 ZŁ2003-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZECZKOWSKI2003-06-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2003-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 17 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 17.000,00 ZŁ2003-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 PLN2003-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU LUB WICE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICE PREZESEM ZARZĄDU.2008-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGONOWSKI2008-09-18 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2008-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEWCZYŃSKA2010-11-08 do dziś
2. ImionaJOANNA2008-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCICKI2008-09-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2008-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2003-06-09 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW HENRYK2003-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZECZKOWSKI2003-06-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2003-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOLEWCZYŃSKA2019-03-28 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-03-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2008-09-18 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-09-18 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-09-18 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-09-18 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-09-18 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-07-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-07-02 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-07-02 do dziś
382 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2018-07-02 do dziś
471 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 15.07.2003 DO 31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 15.07.2003 DO 31.12.2003 R.2004-07-09 do dziś
2data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
3data złożenia 06.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
4data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
5data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
6data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
7data złożenia 13.11.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-31 do dziś
8data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-28 do dziś
9data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-29 do dziś
10data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
11data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-07-14 do dziś
12data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-07-14 do dziś
13data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-07-15 do dziś
14data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-06 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
32009 ROK2010-09-30 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-29 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
10OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-07-14 do dziś
11OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-07-14 do dziś
12OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-07-15 do dziś
13OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 15.07.2003 DO 31.12.2003 R.2004-07-09 do dziś
22005 ROK2006-07-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
42009 ROK2010-09-30 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
11OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-07-14 do dziś
12OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-07-15 do dziś
13OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów