„INSTYTUT ROZWOJU INICJATYW EUROPEJSKICH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000163895
Numer REGON: 634488580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2006-05-04
Sygnatura akt[PO.XXI NS-REJ.KRS/6539/6/521]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP6344885802006-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSTYTUT ROZWOJU INICJATYW EUROPEJSKICH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-06-10 do dziś
2. Adresulica NOWOWIEJSKIEGO nr domu 20 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-732 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2003-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 29.04.2003 R., JACEK KACZOROWSKI -NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA POZNAŃ, UL. MŁYŃSKA 13/8, REPERTORIUM A NR 6402/2003. 2) 28.05.2003 R., WOJCIECH CENDROWSKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 13/8, REPERTORIUM A NR 7825/2003. ZMIENIONO PAR. 7, PAR. 14 UST. 3 I PAR. 20 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY.2003-06-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.01.2006 R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1392/2006, ZMIENIONO § 18, § 20, § 22, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI, SPROSTOWANY NASTĘPNIE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 16.02.2006 R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2053/2006.2006-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLĄZAK2003-06-10 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2003-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2003-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODREZ2003-06-10 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW EDMUND2003-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2003-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM SPÓŁKI.2006-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODREZ2003-06-10 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW EDMUND2003-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁKI2006-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUNICKA2006-03-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2006-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-03-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-03-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-06-10 do dziś
272 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-06-10 do dziś
372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-06-10 do dziś
472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-06-10 do dziś
572 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2003-06-10 do dziś
672 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-06-10 do dziś
773 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2003-06-10 do dziś
873 20 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH2003-06-10 do dziś
974 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2003-06-10 do dziś
1074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-06-10 do dziś
1174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-06-10 do dziś
1267 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-10 do dziś
1374 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2003-06-10 do dziś
1474 40 Z REKLAMA2003-06-10 do dziś
1522 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2003-06-10 do dziś
1622 12 Z WYDAWANIE GAZET2003-06-10 do dziś
1722 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-06-10 do dziś
1822 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-10 do dziś
1974 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2003-06-10 do dziś
2074 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2003-06-10 do dziś
2174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-10 do dziś
2291 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2003-06-10 do dziś
2370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-10 do dziś
2452 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-06-10 do dziś
2570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-10 do dziś
2670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-10 do dziś
2770 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-06-10 do dziś
2870 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-06-10 do dziś
2970 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-06-10 do dziś
3072 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-06-10 do dziś
3180 42 SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.2006-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.06.2003 -31.05.2004 R. data złożenia 30.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2003 -31.05.2004 R.2004-12-16 do dziś
2data złożenia 21.02.2006 okres 01.06.2004 R. -31.05.2005 R.2006-03-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2004 R. -31.05.2005 R.2006-03-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2003 -31.05.2004 R.2004-12-16 do dziś
201.06.2004 R. -31.05.2005 R.2006-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów