FREGATA TRAVEL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000163873
Numer REGON: 357230723
Numer NIP: 6762168729
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-10-31
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/27996/16/734]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 357230723 NIP 67621687292022-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFREGATA TRAVEL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 97222003-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica WYBICKIEGO nr domu 14 nr lokalu 24 kod pocztowy 31-261 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2007-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 1.06.2000 R. PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ K. WYGONY W KRAKOWIE, REP. A NR 43/2000 2. 31.03.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA A. URBANIK, A. CIBA S. C., KRAKÓW, REPERTORIUM A NR 1608/20032003-06-09 do dziś
222.06.2005 R. REP. A NR 3945/2005, NOTARIUSZ ANDRZEJ URBANIK, KANCELARIA NOTARIALNA A. URBANIK, A. CIBA S.C. -ZMIANA UST. II, VIII, I XII.2005-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURTYKA2003-06-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2003-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18 000,00 ZŁ2003-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURTYKA2007-01-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2007-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDRA2007-01-24 do dziś
2. ImionaJERZY2007-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĘBACZ2007-01-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2007-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 PLN2005-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 PLN2003-06-09 do dziś
260000,00 PLN2005-08-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY: -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE -PROKURENT SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY: -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM2003-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDUDRA2003-06-09 do dziś
2. ImionaJERZY2003-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-06-09 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2003-06-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2003-06-09 do dziś
264 2 TELEKOMUNIKACJA2003-06-09 do dziś
365 12 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2003-06-09 do dziś
465 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2003-06-09 do dziś
567 13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-09 do dziś
667 2 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2003-06-09 do dziś
770 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-09 do dziś
870 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-09 do dziś
970 31 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-06-09 do dziś
1072 INFORMATYKA2003-06-09 do dziś
1174 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-06-09 do dziś
1251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-06-09 do dziś
1390 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2003-06-09 do dziś
1492 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2003-06-09 do dziś
1593 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2003-06-09 do dziś
1652 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-06-09 do dziś
1755 HOTELE I RESTAURACJE2003-06-09 do dziś
1860 1 TRANSPORT KOLEJOWY2003-06-09 do dziś
1960 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2003-06-09 do dziś
2062 TRANSPORT LOTNICZY2003-06-09 do dziś
2163 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2003-06-09 do dziś
2264 12 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ POCZTA PAŃSTWOWA2003-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-04-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 09.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-11-30 do dziś
3data złożenia 16.11.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-24 do dziś
4data złożenia 31.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
5data złożenia 13.11.2012 okres 2006 R.2012-12-03 do dziś
6data złożenia 13.11.2012 okres 2007 R.2012-12-03 do dziś
7data złożenia 13.11.2012 okres 2009 R.2012-12-03 do dziś
8data złożenia 13.11.2012 okres 2010 R.2012-12-03 do dziś
9data złożenia 13.11.2012 okres 2011 R.2012-12-03 do dziś
10data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-24 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
32006 R.2012-12-03 do dziś
42007 R.2012-12-03 do dziś
52009 R.2012-12-03 do dziś
62010 R.2012-12-03 do dziś
72011 R.2012-12-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-24 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-09-10 do dziś
32006 R.2012-12-03 do dziś
42007 R.2012-12-03 do dziś
52009 R.2012-12-03 do dziś
62010 R.2012-12-03 do dziś
72011 R.2012-12-03 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów