NETIA MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000163803
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2008-02-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/3623/8/688]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015495010 NIP 95120780562007-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNETIA MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-06-03 do dziś
2. Adresulica POLECZKI nr domu 13 kod pocztowy 02-822 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 07.05.2003 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ MIKLAS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SZUCHA 16 LOK. 16, REP. NR 2133/20032003-06-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.10.2005, REP. A 2602/2005 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARTĘ GORZELAK, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA IZABELI MIKLAS PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY AL.SZUCHA 16 W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 1 UMOWY SPÓŁKI.2005-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNETIA SPÓŁKA AKCYJNA2004-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0115663742003-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000041649 2003-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18.359 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.179.500,00 ZŁOTYCH2008-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego9180000,00 ZŁ2006-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLE GUERN2007-04-25 do dziś
2. ImionaBERTRAND BERNARD2007-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2006-08-07 do dziś
2. ImionaPIOTR MACIEJ2006-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaEASTICK2006-05-30 do dziś
2. ImionaJONATHAN LOUIS2006-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPSKI2005-06-15 do dziś
2. ImionaPIOTR2005-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-06-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKI2004-04-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPIŃSKI2003-06-03 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JACEK2003-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-03 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOLAŃSKA KONECKA2007-04-25 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2007-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-25 do dziś
21. NazwiskoOSIECKI2006-09-28 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2006-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-09-28 do dziś
31. NazwiskoRUHAN2005-06-15 do dziś
2. ImionaTOM ANTHONY2005-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2003-06-03 do dziś
272 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-06-03 do dziś
372 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-06-03 do dziś
472 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-06-03 do dziś
574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-06-03 do dziś
674 15 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HOLDINGOWEJ POPRZEZ TWORZENIE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM STRATEGICZNYM WŁASNYM, KOORDYNACJA DZIAŁAŃ POPRZEZ ZARZĄDZANIE, UDZIAŁY KAPITAŁOWE, KREDYTY, POŻYCZKI ORAZ PORĘCZENIA, ZARÓWNO UDZIELANIE JAK I PRZYJMOWANIE W RAMACH UTWORZONEJ STRUKTURY HOLDINGOWEJ2003-06-03 do dziś
764 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA2003-06-03 do dziś
864 20 B TELEFONIA RUCHOMA2003-06-03 do dziś
964 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2003-06-03 do dziś
1064 20 D RADIOKOMUNIKACJA2003-06-03 do dziś
1164 20 E RADIODYFUZJA2003-06-03 do dziś
1264 20 F TELEWIZJA KABLOWA2003-06-03 do dziś
1364 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2003-06-03 do dziś
1472 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-15 do dziś
3data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
4data złożenia 24.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów