FIRMA HANDLOWA A&M ANNA STRZEJA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000163730
Numer REGON: 276167602
Numer NIP: 6412142706
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502231/23/291]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA A&M ANNA STRZEJA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2003-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RUDA ŚLĄSKA gmina M. RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2003-05-30 do dziś
2. Adresulica RYBNICKA nr domu 5 kod pocztowy 41-706 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2003-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.10.2004 R. - ZMIENIONO PAR. 62004-12-01 do dziś
205.05.2003 R.2003-05-30 do dziś
330.07.2003 R. ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2003-09-22 do dziś
426.07.2005 R. -ZMIENIONO PKT 7 I PKT 12 UMOWY2005-12-08 do dziś
505.05.2014 R. - DODANO PKT. 192014-05-12 do dziś
624.09.2014 R. - ZMIANA PUNKTU 62014-11-21 do dziś
707.01.2015 R. - ZMIANA PKT 10 I PKT 12 UMOWY SPÓŁKI2015-02-27 do dziś
801.01.2022 R. - PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-05-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW S.C. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. (UCHWAŁA Z DNIA 05.05.2003 R.)2003-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA A&M ANNA STRZEJA I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA2003-05-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-05-30 do dziś
3. Numer w rejestrze19488/02, 1588/89, 18385/01,2003-05-30 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr11967/96, -PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA2003-05-30 do dziś
5. Numer REGON2761676022003-05-30 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZEJA2003-05-30 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2003-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-05-30 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-30 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-30 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-30 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZEJA2022-03-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.2003-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZEJA2003-05-30 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2003-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-05-30 do dziś
251 53 B HURTOWA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I SANITARNYCH2004-12-01 do dziś
351 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2004-12-01 do dziś
451 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-12-01 do dziś
565 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-12-01 do dziś
670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-01 do dziś
751 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2004-12-01 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-21 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-11-21 do dziś
1047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-11 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-20 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów