FAKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000163677
Numer REGON: 356717191
Numer NIP: 6762243187
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-12-28
Sygnatura akt[RDF/273376/20/764]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFAKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2015-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. WIENIAWSKA nr domu 6 nr lokalu 59 kod pocztowy 20-071 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2015-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFAKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2015-11-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-22 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GWIAŹDZISTA nr domu 31 nr lokalu 201 kod pocztowy 01-651 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-24 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.05.2003 R. -NOTARIUSZ SYLWIA MAJERCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ULICA MASARSKA 7/1; REP. A NR 2074/20032003-05-30 do dziś
219.03.2004 R. NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 3885/2004 -ZMIANA UST. VIII, UST. XX PKT 2, UST. XXI PKT 2,2004-04-29 do dziś
314.07.2015, REPEROTRIUM A NUMER 7079/2015, PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK RZĄCZYŃSKI PIOTR BANDERSKI SPÓŁKA CYWILNA 20-071 LUBLIN, ULICA WIENIAWSKA 8/3 RZYMSKĄ NUMERACJĘ AKAPITÓW ZMIENIA SIĘ NA NUMERACJĘ PARAGRAFAMI. ZMIANA PKT II, III, IV, VIII, IX, XI, XIII UST.1, XVIII UST.4 I 5, XIX, XXI, XXII UST. 4. SKREŚLA SIĘ PKT XXIII, XXVIII, XXIV, XXX UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2015-09-22 do dziś
423.09.2016 R. REPERTORIUM A NR 9292/2016, NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA § 10 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA § 20 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, DODANIE § 20 UST. 4 I 5 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALENIE TESKTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2018-03-01 do dziś
517.05.2019 R., NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY WIENIAWSKIEJ 8/3, 20-071 LUBLIN, REPERTORIUM A NR 5878/2019 - ZMIANA §14 UST.1; W §14 DODANO UST.4.2019-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACH2015-11-24 do dziś
2. ImionaMAREK WOJCIECH2015-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały309 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 154.500,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACH2020-10-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały309 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 154.500,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego309000,00 ZŁ2015-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACH2015-11-24 do dziś
2. ImionaMAREK WOJCIECH2015-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACH2015-11-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOLSKI2019-05-22 do dziś
2. ImionaADRIAN PIOTR2019-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-05-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2015-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-09-22 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-09-22 do dziś
364 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-09-22 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-09-22 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-09-22 do dziś
645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-09-22 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-22 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-22 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-01 do dziś
3data złożenia 19.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-06 do dziś
4data złożenia 03.08.2012 okres ROK OBROTOWY 20062012-09-17 do dziś
5data złożenia 03.08.2012 okres ROK OBROTOWY 20072012-09-17 do dziś
6data złożenia 03.08.2012 okres ROK OBROTOWY 20082012-09-17 do dziś
7data złożenia 03.08.2012 okres ROK OBROTOWY 20092012-09-17 do dziś
8data złożenia 03.08.2012 okres ROK OBROTOWY 20102012-09-17 do dziś
9data złożenia 03.08.2012 okres ROK OBROTOWY 20112012-09-17 do dziś
10data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-29 do dziś
11data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-29 do dziś
12data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
13data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
14data złożenia 31.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-01 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17data złożenia 28.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-06 do dziś
2ROK OBROTOWY 20062012-09-17 do dziś
3ROK OBROTOWY 20072012-09-17 do dziś
4ROK OBROTOWY 20082012-09-17 do dziś
5ROK OBROTOWY 20092012-09-17 do dziś
6ROK OBROTOWY 20102012-09-17 do dziś
7ROK OBROTOWY 20112012-09-17 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-06 do dziś
3ROK OBROTOWY 20062012-09-17 do dziś
4ROK OBROTOWY 20072012-09-17 do dziś
5ROK OBROTOWY 20082012-09-17 do dziś
6ROK OBROTOWY 20092012-09-17 do dziś
7ROK OBROTOWY 20102012-09-17 do dziś
8ROK OBROTOWY 20112012-09-17 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów