„MEGAPOOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000163600
Numer REGON: 060075959
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2021-06-21
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/18168/21/815]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MEGAPOOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2017-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. DRA WITOLDA CHODŹKI nr domu 5 nr lokalu 118 kod pocztowy 20-400 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2002, KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTYNY BUCHLIŃSKIEJ, REPERTORIUM A NR 2837/2002 06.02.2003, KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTYNY BUCHLIŃSKIEJ, REPERTOTIUM A NR 233/2003 -ZMIANA PAR. 3, 14, 18, 20, 212003-06-03 do dziś
213.10.2005 R.REP A NR 3514/2005 KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTYNY BUCHLIŃSKIEJ W LUBLINIE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 51/11, ZMIANA PAR. 2 I 3.2005-10-19 do dziś
328 KWIETNIA 2017 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 1692/2017, NOTARIUSZ IWONA MALIBORSKA-JURAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA § 6, § 12, § 18, § 19 UST. 5, DODANIE W § 17 UST. 6 I 7.2017-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZAK2005-10-19 do dziś
2. ImionaROBERT KONRAD2005-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.000,00 ZŁ2007-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2003-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2017-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZAK2005-10-19 do dziś
2. ImionaROBERT KONRAD2005-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJANCZAK2021-02-24 do dziś
2. ImionaDAWID MATEUSZ2021-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-02-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2017-05-31 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-05-31 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-05-31 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-05-31 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-05-31 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-05-31 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-10-01 do dziś
801 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2019-10-01 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-07-03 do dziś
2data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-03 do dziś
3data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-03 do dziś
4data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-10 do dziś
5data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-10 do dziś
6data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052019-12-11 do dziś
7data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042019-12-11 do dziś
8data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062019-12-11 do dziś
9data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-12-11 do dziś
10data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-12-11 do dziś
11data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-12-11 do dziś
12data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-12-11 do dziś
13data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-12-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-10 do dziś
6OD 01.01.2006 DO 31.12.20062019-12-11 do dziś
7OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-12-11 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-12-11 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-12-11 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-12-11 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-12-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-10 do dziś
6OD 01.01.2005 DO 31.12.20052019-12-11 do dziś
7OD 01.01.2004 DO 31.12.20042019-12-11 do dziś
8OD 01.01.2006 DO 31.12.20062019-12-11 do dziś
9OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-12-11 do dziś
10OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-12-11 do dziś
11OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-12-11 do dziś
12OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-12-11 do dziś
13OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów