BORUSZEWSKI I MROZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000163067
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-03-20
Sygnatura akt[RDF/372289/22/852]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORUSZEWSKI I MROZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2021-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2003-07-14 do dziś
2. Adresulica MAJEWSKEGO nr domu 318 kod pocztowy 42-530 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2003-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA DNIA 07 KWIETNIA 2003 R. 26.06.2003 R. ANEKS NR 1 ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2003-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUSZEWSKI2003-07-14 do dziś
2. ImionaJAN2003-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIŃSKI2003-07-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2003-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-07-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 61 Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH2003-07-14 do dziś
255 30 A RESTAURACJE2003-07-14 do dziś
355 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-07-14 do dziś
455 40 Z BARY2003-07-14 do dziś
585 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2003-07-14 do dziś
685 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-07-14 do dziś
763 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2003-07-14 do dziś
871 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-07-14 do dziś
974 40 Z REKLAMA2003-07-14 do dziś
1074 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-07-14 do dziś
1180 41 Z DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK ORGANIZJĄCYCH KURSY NA PRAWO JAZDY.2003-07-14 do dziś
1292 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-07-14 do dziś
1380 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-07-14 do dziś
1452 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2003-07-14 do dziś
1552 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2003-07-14 do dziś
1652 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-07-14 do dziś
1752 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-07-14 do dziś
1890 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2003-07-14 do dziś
1990 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2003-07-14 do dziś
2090 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2003-07-14 do dziś
2190 00 D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW2003-07-14 do dziś
2237 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2003-07-14 do dziś
2392 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-07-14 do dziś
2437 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2003-07-14 do dziś
2570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-14 do dziś
2670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-14 do dziś
2770 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-07-14 do dziś
2870 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-07-14 do dziś
2901 11 A UPRAWA ZBÓŻ2003-07-14 do dziś
3001 11 B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY2003-07-14 do dziś
3101 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW2003-07-14 do dziś
3201 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2003-07-14 do dziś
3301 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2003-07-14 do dziś
3493 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2003-07-14 do dziś
3593 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-07-14 do dziś
3655 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2003-07-14 do dziś
3755 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2003-07-14 do dziś
3855 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2003-07-14 do dziś
3955 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2/12/2019 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PROWADZONEJ POD FIRMĄ „BORUSZEWSKI I MROZIŃSKI” SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, OBJĘTA PROTOKOŁEM Z TEGO DNIA SPORZĄDZONYM AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 20.12.2019 R., REP. A NR 9002/2019 PRZEZ NOTARIUSZA LIDIĘ MACIĄŻEK-ULANOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY LIDII MACIĄŻEK-ULANOWSKIEJ I AGNIESZKI RZADKOWSKIEJ, PROWADZONEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 5A ,2021-08-02 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2021-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIŃSKI2021-08-02 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2021-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 2/12/2019 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PROWADZONEJ POD FIRMĄ „BORUSZEWSKI I MROZIŃSKI” SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, OBJĘTA PROTOKOŁEM Z TEGO DNIA SPORZĄDZONYM AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 20.12.2019 R., REP. A NR 9002/2019 PRZEZ NOTARIUSZA LIDIĘ MACIĄŻEK-ULANOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY LIDII MACIĄŻEK-ULANOWSKIEJ I AGNIESZKI RZADKOWSKIEJ, PROWADZONEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 5A ,2021-08-02 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów