BURKERT AUSTRIA GMBH ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000162962
Numer REGON: 015492520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-06-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/27039/20/85]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2003-05-27 do dziś
3. NazwaBURKERT AUSTRIA GMBH ODDZIAŁ W POLSCE2018-07-30 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejBURKERT AUSTRIA GMBH2018-07-30 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoOSTERREICHISCHES FIRMENBUCH 127076-000 SĄD HANDLOWY W WIEDNIU2017-10-26 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-07-30 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. CZARODZIEJA nr domu 16 kod pocztowy 03-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-07-30 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj AUSTRIA miejscowość 1150 WIEDEŃ ulica DIEFENBACHG nr domu 1-3 2003-05-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyJEŻELI POWOŁANY JEST JEDEN CZŁONEK, JEST ON UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. JEŻELI POWOŁANYCH ZOSTANIE KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE. JEŻELI POWOŁANYCH ZOSTANIE KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WALNE ZGROMADZENIE MOŻE UDZIELIĆ JEDNEMU, KILKU Z NICH LUB WSZYSTKIM PRAWA WYŁĄCZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2003-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIXA2018-07-30 do dziś
2. ImionaANDREAS2018-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU - JEDYNY CZŁONEK2018-07-30 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymJEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU2003-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale
11. NazwiskoZAWADZKA2019-11-04 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.07.2003-31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2003-31.12.20032004-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-06-06 do dziś
3data złożenia 19.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
5data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-15 do dziś
6data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-15 do dziś
7data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
8data złożenia 12.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-18 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
10data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
11data złożenia 22.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
12data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
15data złożenia 30.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
16data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-18 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów