„FIRMA HANDLOWA WIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000162616
Numer REGON: 771610201
Numer NIP: 8421641077
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/510240/23/528]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA HANDLOWA WIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat BYTOWSKI gmina BYTÓW miejscowość BYTÓW2003-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTÓW ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 77-100 poczta BYTÓW kraj POLSKA 2013-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.12.2002 R. KRYSTYNA KLIMKIEWICZ -NOTARIUSZ W BYTOWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. WOJSKA POLSKIEGO 46A BYTÓW nr REPERTORIUM A NR 6062/20022003-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWICZKOWSKI2003-05-22 do dziś
2. ImionaHENRYK KAZIMIERZ2003-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 98 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 49.000 ZŁ2003-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2003-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2003-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWICZKOWSKI2003-05-22 do dziś
2. ImionaHENRYK KAZIMIERZ2003-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2020-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2020-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 25.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042006-01-27 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-20 do dziś
3data złożenia 08.02.2008 okres 20062008-02-21 do dziś
4data złożenia 14.02.2013 okres 20072013-04-03 do dziś
5data złożenia 14.02.2013 okres 20082013-04-03 do dziś
6data złożenia 14.02.2013 okres 20092013-04-03 do dziś
7data złożenia 14.02.2013 okres 20102013-04-03 do dziś
8data złożenia 14.02.2013 okres 20112013-04-03 do dziś
9data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-04 do dziś
10data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
11data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
12data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
13data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
18data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
20data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-20 do dziś
220062008-02-21 do dziś
320072013-04-03 do dziś
420082013-04-03 do dziś
520092013-04-03 do dziś
620102013-04-03 do dziś
720112013-04-03 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-20 do dziś
220062008-02-21 do dziś
320072013-04-03 do dziś
420082013-04-03 do dziś
520092013-04-03 do dziś
620102013-04-03 do dziś
720112013-04-03 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów