SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMINO”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000162550
Numer REGON: 011171285
Numer NIP: 5251001063
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-04-12
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/17880/23/891]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011171285 NIP 52510010632013-03-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMINO”2003-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 32612003-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-04-19 do dziś
2. Adresulica ALTERNATYWY nr domu 4 kod pocztowy 02-775 poczta WARSZAWA 2005-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.09.1995 R.2003-05-26 do dziś
26.02.2004 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU W NOWYM BRZMIENIU Z WYŁĄCZENIEM § 10 UST. 1 LIT. B, § 32 UST. 2, § 47 UST. 1, § 66 UST. 3 ZD. 12004-05-10 do dziś
307.03.2019 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2022-11-28 do dziś
423.03.2023 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2023-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTERPIŁOWSKI2004-05-10 do dziś
2. ImionaJERZY2004-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-05-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-10 do dziś
21. NazwiskoTOMASZEWSKI2003-05-26 do dziś
2. ImionaWITOLD2003-05-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-26 do dziś
31. NazwiskoKOZŁOWSKI2003-05-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HENRYK2003-05-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2003-05-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-26 do dziś
41. NazwiskoMIQUEL WROTEK2003-05-26 do dziś
2. ImionaJUAN JOSE2003-05-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARDASZEWSKI2022-04-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAR2022-04-28 do dziś
2. ImionaKAROLINA ANNA2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2020-11-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JERZY2020-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH; BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH; BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH; BUDOWANIE GARAŻY I LOKALI UŻYTKOWYCH W CELU PRZYDZIELANIA ICH CZŁONKOM LUB WYNAJMOWANIA CZŁONKOM BĄDŹ INNYM OSOBOM NA ZASADACH OKREŚLONYCHW NINIEJSZYM STATUCIE;2004-05-10 do dziś
270 32 ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ LOKALE, DO KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI: SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU, PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU2004-05-10 do dziś
370 32 ZARZĄDZA INNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI TYCH NIERUCHOMOŚCI2004-05-10 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 29.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-05-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-12-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 16.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20042005-05-18 do dziś
4data złożenia 12.07.2006 okres ROK 20052006-07-20 do dziś
5data złożenia 05.07.2007 okres 2006 R.2007-09-07 do dziś
6data złożenia 31.05.2011 okres 2010 R.2011-08-05 do dziś
7data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
8data złożenia 06.12.2012 okres 2009 R.2013-03-15 do dziś
9data złożenia 06.12.2012 okres 2008 R.2013-03-15 do dziś
10data złożenia 08.05.2013 okres 2012 R.2013-06-26 do dziś
11data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
12data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
13data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
14data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
16data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
17data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
18data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
19data złożenia 01.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-01 do dziś
20data złożenia 29.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-07-20 do dziś
22006 R.2007-09-07 do dziś
32010 R.2011-08-05 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
52012 R.2013-06-26 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-01 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-09-07 do dziś
22010 R.2011-08-05 do dziś
32009 R.2013-03-15 do dziś
42008 R.2013-03-15 do dziś
52012 R.2013-06-26 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
102007 R.2013-03-15 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-01 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2004-05-10 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMINO” Z DNIA 21-03-2003 O PODZIALE SPÓŁDZIELNI. PODZIAŁ NA SKUTEK WYDZIELENIA SIĘ ZE SPÓŁDZIELNI J/W DWÓCH SPÓŁDZIELNI EKSPLOATUJĄCYCH: SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „STRYJEŃSKICH” I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „TELEKIEGO 12” UTWORZONYCH PRZEZ CZŁONKÓW ZAMIESZKUJĄCYCH BUDYNKI: PRZY UL. STRYJEŃSKICH 17 ORAZ PALA TELEKIEGO 12. NAZWA: SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWA „DOMINO” POZOSTAJE JAKO NAZWA SPÓŁDZIELNI INWESTUJĄCEJ, REALIZYJĄCEJ BUDYNEK U ZBIEGU ULIC PILECKIEGO/GANDHI.2004-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów biorących udział w połączeniu/podziale/przekształceniu
11. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „STRYJEŃSKICH”2004-05-10 do dziś
3. Numer w rejestrze0000170015 2004-05-10 do dziś
5. Numer REGON0155359042004-05-10 do dziś
2
1. Określenie okolicznościSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „TELEKIEGO 12”2004-05-10 do dziś
3. Ignoruj00001653062004-05-10 do dziś
5. #NA#0155068192004-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów