SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NADZIEJA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000162483
Numer REGON: 000988490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-04-24
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/10621/19/684]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000988490 NIP 55710216012008-07-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NADZIEJA” W LIKWIDACJI2009-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 6252003-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat MOGILEŃSKI gmina MOGILNO miejscowość MOGILNO2003-05-21 do dziś
2. Adresulica PADNIEWSKA nr domu 27 nr lokalu -kod pocztowy 88-300 poczta MOGILNO 2003-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.04.1982 R. 25.01.2002 R. -PRZYJĘTO NOWY STATUT2003-05-21 do dziś
218.12.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT2004-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2003-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJASIECKI2003-05-21 do dziś
2. ImionaWACŁAW2003-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2003-05-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-21 do dziś
21. NazwiskoOSTROWSKI2003-05-21 do dziś
2. ImionaZENON ANDRZEJ2003-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2007-03-26 do dziś
2. ImionaJANUSZ2007-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIA2007-03-26 do dziś
2. ImionaALICJA2007-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTECKA2007-03-26 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2007-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ2003-05-21 do dziś
270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI JAK RÓWNIEŻ NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2003-05-21 do dziś
392 31 F PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ ORAZ KULTURALNEJ2003-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-25 do dziś
3data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-03 do dziś
4data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
6data złożenia 01.08.2011 okres 2009 R.2011-09-15 do dziś
7data złożenia 01.08.2011 okres 2010 R.2011-09-15 do dziś
8data złożenia 25.02.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-03-01 do dziś
9data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-16 do dziś
10data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-16 do dziś
11data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-16 do dziś
12data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-16 do dziś
13data złożenia 26.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
14data złożenia 30.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
42009 R.2011-09-15 do dziś
52010 R.2011-09-15 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-03-01 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-25 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-03 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
62009 R.2011-09-15 do dziś
72010 R.2011-09-15 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-03-01 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.03.2009 UCHWAŁA NR 1/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADZIEJA” W MOGILNIE Z DNIA 30 MARCA 2009 R. O POSTAWIENIU SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI I POWOŁANIU LIKWIDATORA. UCHWAŁA NR 6/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADZIEJA” W MOGILNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 R. O POSTAWIENIU SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI.2009-10-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA SAMOISTNA2009-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów