„ARTBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000162434
Numer REGON: 932100148
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-11-19
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6110/17/870]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932100148 NIP 89716161562020-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 92042003-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2003-05-22 do dziś
2. Adresulica KRĘTA nr domu 5 kod pocztowy 65-001 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2003-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.10.1999 R., NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, UL. JANA III SOBIESKIEGO NR 18, REP. A NR 4714/1999 -UMOWA SPÓŁKI, 25.03.2003 R., NOTARIUSZ ADRIANA MIŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, UL. JEDNOŚCI 3/2, REP. A NR 1971/2003 -ZMIENIONO §3, §7, §8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2003-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIĘCIOŁ2003-05-22 do dziś
2. ImionaJACEK2003-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2003-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego26000,00 PLN2003-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport121457, 12 PLN2003-05-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 14.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2005-01-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2005-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów