„ASTRA MAX - BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000162124
Numer REGON: 891471710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-04-09
Sygnatura akt[RDF/196640/20/6]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA MAX - BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2013-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina MIĘDZYLESIE miejscowość MIĘDZYLESIE2003-05-23 do dziś
2. Adresulica LIPOWA nr domu 7 kod pocztowy 57-530 poczta MIĘDZYLESIE kraj POLSKA 2003-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.2003 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC MUZEALNY 9/3, REP. A NR 1076/20032003-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ASTRA MAX” EWA ŁOGIN WITWICKA, JAROSŁAW WITWICKI, SPÓŁKA JAWNA2003-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8903344302003-05-23 do dziś
4. Numer KRS0000110964 2003-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-05-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁASZEWSKI2003-10-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2003-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego52000,00 PLN2003-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport152000,00 PLN2003-05-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2003-05-23 do dziś
272 INFORMATYKA2003-05-23 do dziś
374 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2003-05-23 do dziś
474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-05-23 do dziś
574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-05-23 do dziś
674 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2003-05-23 do dziś
774 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-05-23 do dziś
874 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-05-23 do dziś
951 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2003-05-23 do dziś
1051 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2003-05-23 do dziś
1151 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2003-05-23 do dziś
1252 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-05-23 do dziś
1352 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2003-05-23 do dziś
1452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-05-23 do dziś
1552 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-05-23 do dziś
1660 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2003-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
2data złożenia 16.11.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-25 do dziś
3data złożenia 16.11.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-25 do dziś
4data złożenia 16.11.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-25 do dziś
5data złożenia 16.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-25 do dziś
6data złożenia 11.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-11 do dziś
7data złożenia 11.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-11 do dziś
8data złożenia 09.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-09 do dziś
9data złożenia 09.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-25 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-25 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiSĄD REJONOWY W DZIERŻONIOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, V GC 402/12, 06.09.2012; Z MOCY PRAWA2013-10-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2013-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoŁOGIN WITWICKA2013-10-17 do dziś
2. ImionaEWA2013-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościSĄD REJONOWY W DZIERŻONIOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, V GC 402/12, 06.09.2012.2013-05-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów