ARTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000162080
Numer REGON: 001081360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2010-11-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/35423/10/626]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010813602003-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2010-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 136812003-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-05-29 do dziś
2. Adresulica JASNA nr domu 24 kod pocztowy 00-054 poczta WARSZAWA 1 kraj POLSKA 2003-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.09.1983 R. NOTARIUSZ ANTONI KRYSZKIEWICZ, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE, REP. A-V-8807/83; 29.04.2003 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZIOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-2532/2003, ZMIANA PAR. 4 ORAZ 05.05.2003 R. REP. A-2590/2003, ZMIANA PAR. 6 I 7;2003-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUDALISZCZEWA2003-05-29 do dziś
2. ImionaURSZULA RENATA2003-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 206 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 103000 ZŁOTYCH2003-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-05-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego103000,00 PLN2003-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2003-05-29 do dziś
251 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-05-29 do dziś
352 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2003-05-29 do dziś
452 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2003-05-29 do dziś
555 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2003-05-29 do dziś
655 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-05-29 do dziś
763 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2003-05-29 do dziś
870 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-29 do dziś
970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-29 do dziś
1070 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-05-29 do dziś
1170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-05-29 do dziś
1222 12 Z WYDAWANIE GAZET2003-05-29 do dziś
1370 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-05-29 do dziś
1474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-05-29 do dziś
1574 40 Z REKLAMA2003-05-29 do dziś
1692 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-05-29 do dziś
1722 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2003-05-29 do dziś
1822 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2003-05-29 do dziś
1922 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-05-29 do dziś
2022 21 Z DRUKOWANIE GAZET2003-05-29 do dziś
2122 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-05-29 do dziś
2251 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-05-29 do dziś
2351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji15.10.2010 R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU PODJĘTA PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MONIKĄ SZULADZIŃSKĄ, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA CZESŁAWY KOŁCUN W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 9, REP. A NR 13937/20102010-11-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2010-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWOJTYSIAK2010-11-29 do dziś
2. ImionaLUCYNA MARIA2010-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności15.10.2010 R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU PODJĘTA PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MONIKĄ SZULADZIŃSKĄ, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA CZESŁAWY KOŁCUN W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 9, REP. A NR 13937/20102010-11-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2010-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów