DOCKS DE FRANCE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000162015
Numer REGON: 011839636
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-05-19
Sygnatura akt[WA.XXI NS-REJ.KRS/5415/3/94]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2003-05-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0118396362003-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCKS DE FRANCE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2003-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 468752003-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2003-05-19 do dziś
2. Adresulica TECHNICZNA nr domu 2H kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO 2003-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.04.1996 R., NOTARIUSZ PIOTR SOROKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ŻURAWIA 47, REP. A-3389/1996, 14.04.2003 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK.51, REP. A-3021/2003 ZMIENIONO: PAR. 5; PAR. 6; PAR. 7 UST. 1 ORAZ 6; PAR. 8; PAR. 9 UST. 1, 2 ORAZ 3; PAR. 10 UST. 4; TYTUŁ ROZDZIAŁU IV; PAR. 11; PAR. 12 UST. 1, 2, 3, 4 ORAZ 5; PAR. 13 UST. 5; PAR. 16 UST. 1 ORAZ 4; PAR. 17 UST. 4; PAR. 18 UST. 2; TYTUŁ PRZED PAR. 19; PAR. 19 UST. 2, 3, 5, 7, 8 ORAZ 9; PAR. 21 UST. 2; PAR. 22 UST. 2; PAR. 23; PAR. 24 PKT 3, 9, 15 ORAZ 17; PAR. 26; PAR. 27; PAR. 29; PAR. 30; PAR. 31 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-19 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2003-05-19 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2003-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUCHAN S.A.2003-05-19 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2003-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-05-19 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji100002003-05-19 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 PLN2003-05-19 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 PLN2003-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2003-05-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002003-05-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane10.000 AKCJE UPRAWNIAJĄ DO PIERSZEŃSTWA PRZY PODZIALE MAJĄTKU SPÓŁKI POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU WIERZYCIELI W PRZYPADKU LIKWIADCJI SPÓŁKI.2003-05-19 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHOSTE2003-05-19 do dziś
2. ImionaMICHEL2003-05-19 do dziś
21. NazwiskoFAVIER2003-05-19 do dziś
2. ImionaTHIERRY2003-05-19 do dziś
31. NazwiskoCOLOMBIE2003-05-19 do dziś
2. ImionaFRANCOIS XAVIER2003-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-05-19 do dziś
252 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-05-19 do dziś
355 30 A RESTAURACJE2003-05-19 do dziś
455 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-05-19 do dziś
555 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2003-05-19 do dziś
650 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-05-19 do dziś
750 50 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2003-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji14.04.2003 R. TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK.51, 02-304 WARSZAWA REP. A-3021/20032003-05-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2003-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAUFICHET2003-05-19 do dziś
2. ImionaJEAN PATRICK2003-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2003-05-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki14.04.2003 R. TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK.51, 02-304 WARSZAWA REP. A-3021/20032003-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów