QWERT 02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000161998
Numer REGON: 015438710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-02-19
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/8680/21/747]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015438710 NIP 53422197442007-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaQWERT 02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DEOTYMY nr domu 52 nr lokalu 9 kod pocztowy 01-404 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY (UMOWA SPÓŁKI) SPORZĄDZONY 12 MARCA 2003 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA HENRYKA ŻUCZKA W PRUSZKOWIE PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO 17, REPERTORIUM NR A 2127/20032003-05-20 do dziś
226.07.2005 R. REP. A 1515/2005 NOT. ANDRZEJ KUCEWICZ KN W RASZYNIE ZMIENIONO PAR. 5, PAR. 14.4 UMOWY SPÓŁKI 18.08.2005 R. REP. A 1755/2005 NOT. ANDRZEJ KUCEWICZ KN W RASZYNIE ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2005-09-06 do dziś
329.12.2005 REP. A 3915/2005 NOTARIUSZ ANDRZEJ KUCEWICZ PROWADZĄCY KANCELARIĄ NOTARIALNĄ W RASZYNIE UL. AL.KRAKOWSKA 36 B ZMIANA PAR. 1, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 14 I PAR. 15 UMOWY SPÓŁKI2006-02-21 do dziś
4REP 2415/2009 NOTARIUSZ ANDRZEJ KUCEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA 02-382 WARSZAWA UL. DICKENSA 27 LOK 1 ZMIENIONO PARAGRAF 2 UMOWY2009-10-26 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 SIERPNIA 2012 R , REPERTORIUM A NR 7604/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ ADAMA SZCZEPAŃSKIEGO - ASESORA NOTARIALNEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ANDRZEJA KUCEWICZA, Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANDRZEJ KUCEWICZ, UL. DICKENSA 27 LOK. 1, 02-382 WARSZAWA. ZMIENIONO: § 6 UST. 1 ORAZ § 7 UMOWY SPÓŁKI2012-09-10 do dziś
623.12.2013R., REP. A NR 17810/2013, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, RONDO ONZ 1, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2014-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROWICKI2014-01-10 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2014-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 505000,00 ZŁ2014-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego505000,00 ZŁ2012-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport180000,00 PLN2003-05-20 do dziś
220000,00 ZŁ2006-02-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2014-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-10 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-01-10 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 20032004-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 23.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-09-06 do dziś
3data złożenia 31.05.2006 okres 20052006-06-21 do dziś
4data złożenia 19.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-23 do dziś
5data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
6data złożenia 29.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-26 do dziś
7data złożenia 11.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-01 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
9data złożenia 14.08.2012 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-09-10 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-06-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-09-10 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052006-06-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów