BUDEX - SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000161501
Numer REGON: 590717146
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[RDF/303218/21/140]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEX -SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA2003-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina BĘDKÓW miejscowość BĘDKÓW2003-05-14 do dziś
2. Adresulica BĘDKÓW KOLONIA 1 nr domu 1 kod pocztowy 97-319 poczta BĘDKÓW kraj POLSKA 2003-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 01.07.1999 R., UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 25.03.2003 R., ANEKS Z DNIA 06.05.2003 ZMIENIAJĄCY PAR 6 UMOWY SPÓŁKI.2003-05-14 do dziś
2ANEKSEM Z DNIA 15.07.2003 R. ZMIENIONO § 6 I § 9 UMOWY SPÓŁKI.2003-10-17 do dziś
35.12.2011 R. ZMIENIONO: OZNACZENIE STRON UMOWY, § 11, § 17; DODANO § 182012-01-31 do dziś
4ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI- UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30. 05. 2012 R. - DODANO § 19 UMOWY SPÓŁKI2012-09-27 do dziś
514.10.2015 ANEKS - ZMIANA W PARAGRAFU 62015-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-05-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.03.2003 R. SPÓŁKI CYWILNEJ BUDEX SZCZEPANIAK MICHAŁ SZCZEPANIAK NR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY BĘDKÓW -403, WŁODZIMIERZ SZCZEPANIAK NR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY BĘDKÓW -4042003-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2003-05-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2003-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-05-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2012-01-31 do dziś
2. ImionaJOANNA BARBARA2012-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MA KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW OSOBNO.2003-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2003-05-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2003-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2012-01-31 do dziś
2. ImionaJOANNA BARBARA2012-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2015-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 77 Z SKUP I SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH KONCESJI2015-12-23 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-12-23 do dziś
346 16 Z HANDEL HURTOWY NIEKONCESJONOWANYMI ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI2015-12-23 do dziś
449 41 Z TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2015-12-23 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-23 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2015-12-23 do dziś
747 53 Z HANDEL DETALICZNY NIEKONCESJONOWANYMI ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI2015-12-23 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-12-23 do dziś
945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.08.2013 okres 2012 ROK2013-10-23 do dziś
2data złożenia 06.08.2013 okres 2011 ROK2013-10-23 do dziś
3data złożenia 06.08.2013 okres 2010 ROK2013-10-23 do dziś
4data złożenia 06.08.2013 okres 2009 ROK2013-10-23 do dziś
5data złożenia 06.08.2013 okres 2008 ROK2013-10-23 do dziś
6data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
7data złożenia 11.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
8data złożenia 01.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
9data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
10data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11data złożenia 02.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-02 do dziś
12data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2013-10-23 do dziś
22011 ROK2013-10-23 do dziś
32010 ROK2013-10-23 do dziś
42009 ROK2013-10-23 do dziś
52008 ROK2013-10-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-02 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów