ZAMEK KLICZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000161303
Numer REGON: 231170921
Numer NIP: 6121685129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-09-23
Sygnatura akt[RDF/424704/22/361]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 231170921 NIP 61216851292008-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZAMEK KLICZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina OSIECZNICA miejscowość KLICZKÓW2003-05-10 do dziś
2. Adresnr domu 8 kod pocztowy 59-724 poczta OSIECZNICA kraj POLSKA 2003-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT SPORZĄDZONY W DNIU 30.04.2003 PRZED NOTARIUSZEM MGR WALDEMAREM DAWIDOWICZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 61, NR REP. A 1958/2003.2003-05-10 do dziś
215 WRZEŚNIA 2003 R., REPERTORIUM A NR 4215/2003, NOTARIUSZ BEATA ROZDOLSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 61, ZMIANA §8 UMOWY.2003-11-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 LIPCA 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 4444/2008, NOTARIUSZ MGR ANNA SOBKÓW-KIELAR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SREBRNY 1/4, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2008-08-26 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2009 R., NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW-KIELAR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SREBRNY 1/4, REP. A NR 2489/2009 ZMIANA § 2, § 9 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI2009-09-08 do dziś
509.04.2021R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 3794/2021 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, ZMIENIONO § 6.2021-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITHRIM TRUST REG., LICHTENSTEIN2008-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.930.000,00 ZŁ (DWA MILIONY DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWIN2020-09-21 do dziś
2. ImionaJERZY MICHAŁ2020-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.930.000,00 ZŁ2020-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5860000,00 PLN2003-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15808949, 63 PLN2003-11-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2008-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPYCZYŃSKI2021-09-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZKIEWICZ2017-06-08 do dziś
2. ImionaANTONI2017-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIASECKI2012-05-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2012-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-17 do dziś
21. NazwiskoKONWIŃSKI2008-08-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2008-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-26 do dziś
31. NazwiskoLUDWIN2008-08-26 do dziś
2. ImionaJERZY MICHAŁ2008-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLUDWIN2020-09-21 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2020-09-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-08-26 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-08-26 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-08-26 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2008-08-26 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2008-08-26 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2008-08-26 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-08-26 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-08-26 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-08-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 25.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
3data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
4data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
5data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
7data złożenia 27.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
8data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
9data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
10data złożenia 01.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-12 do dziś
11data złożenia 01.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
20data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
21data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
22data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.21052016-07-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów