ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000160853
Numer REGON: 811214325
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2017-11-15
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/23557/17/166]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 811214325 NIP 85514393392010-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XI WYDZIAL GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 58272003-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO nr domu 78 kod pocztowy 70-236 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.1997, NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZARKIEWICZ-CEGŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 80, REP. A NR 6750/1997. 20.11.2001, NOTARIUSZ SYLWIA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 9A/3, REP. A NR 579/2003; ZMIANA §2, §3, §4, §6, §8, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §212003-05-06 do dziś
212.12.2003 R. REP. A NR 3415/2003, NOTARIUSZ SYLWIA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, §7-ZMIENIONY, §11-ZMIENIONY.2004-03-22 do dziś
329.04.2005 R. REPERTORIUM A NUMER 948/2005 R., NOTARIUSZ SYLWIA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA § 6, § 10, UST 1, 2, 3, § 11, § 13 UST 1 I 2, § 15 UST. 1, 5, 7, 8, § 16, § 19 UST. 4, 21 UST. 2, DODANO § 10 UST. 4, 5, § 10 A, § 10 B, 13 UST. 3, § 15 UST. 9, 19 UST. 5.2005-07-28 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 MARCA 2013 R., REP. A NR 764/2013, NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA-PILIP, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §7 I §8 UST.2 AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 CZERWCA 2013 R., REP. A NR 1914/2013, NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA-PILIP, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §6, §10, §11, §13 UST.1, §15, §16, §19, §20; - USUNIĘTO: §10, §10A, §10B.2013-07-16 do dziś
51) AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 MAJA 2014 R., REP. A NR 637/2014, NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA-PILIP, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: § 7 I § 8 2) AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2014 R., REP. A NR 3237/2014, NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA-PILIP, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: § 7 I § 82014-12-22 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MARCA 2015 R., REP. A NR 1254/2015, NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA-PILIP, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU, ZMIENIONO §42015-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 26 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 156.000 PLN2004-03-22 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 19 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 114.000 PLN2004-03-22 do dziś
3
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 5 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 PLN2004-03-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁCZ2005-07-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ SEBASTIAN2005-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 216.000,00 ZŁ.2013-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-28 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEVEN TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3206201142013-07-16 do dziś
4. Numer KRS0000326538 2013-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 222.000,00 ZŁ.2013-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-16 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2014-12-22 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ DARIUSZ2014-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 222.000,00 ZŁ2014-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-22 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2014-12-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 126.000,00 ZŁ2014-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego792000,00 ZŁ2014-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ SKŁADAĆ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU -JEDNOOSOBOWO2005-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁCZ2003-05-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ SEBASTIAN2003-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-06 do dziś
PREZES ZARZĄDU2010-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRZYŃSKA2003-05-06 do dziś
2. ImionaJANINA WŁADYSŁAWA2003-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-06 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy12 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2013-07-16 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-07-16 do dziś
311 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-07-16 do dziś
412 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-07-16 do dziś
526 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-07-16 do dziś
645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-07-16 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-07-16 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-07-16 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-07-16 do dziś
1052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-07-16 do dziś
1155 ZAKWATEROWANIE2013-07-16 do dziś
1256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-07-16 do dziś
1358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-07-16 do dziś
1462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-07-16 do dziś
1563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-07-16 do dziś
1664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-16 do dziś
1768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-07-16 do dziś
1873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-07-16 do dziś
1977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-07-16 do dziś
2096 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 18.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 24.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-27 do dziś
3data złożenia 24.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
4data złożenia 20.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-10 do dziś
5data złożenia 25.03.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-03-31 do dziś
6data złożenia 04.05.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-15 do dziś
7data złożenia 24.03.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-19 do dziś
8data złożenia 04.12.2012 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-12-10 do dziś
9data złożenia 04.12.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-12-10 do dziś
10data złożenia 17.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-16 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-10 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-03-31 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-15 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-19 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-12-10 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-12-10 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-04-10 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-03-31 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-15 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-19 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-12-10 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-12-10 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów