„BORPASZ-BORYSIAK SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000160736
Numer REGON: 710398214
Numer NIP: 8231155712
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/306135/21/126]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-05-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 710398214 NIP 82311557122012-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BORPASZ-BORYSIAK SPÓŁKA JAWNA”2003-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOKOŁOWSKI gmina SOKOŁÓW PODLASKI miejscowość SOKOŁÓW PODLASKI2016-09-05 do dziś
2. Adresmiejscowość SOKOŁÓW PODLASKI ulica UL. TARTACZNA nr domu 1 kod pocztowy 08-300 poczta SOKOŁÓW PODLASKI kraj POLSKA 2016-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.02.2003 R. 04.04.2003ZMIANA PAR. 9 UST. 1 22.04.2003 - ZMIANAPAR. 12003-05-07 do dziś
2UCHWAŁA NR 4/2016 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 11.04.2016R. ZMIANA: § 2, § 8 UST. 2 DODANIE: § 11 UST. 42016-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-05-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale1) W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH 2) UCHWAŁA NR 1/03 WSPÓLNIKÓW spółkI CYWILNEJ 3) SPÓŁKA CYWILNA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „BORPASZ” JADWIGA BORYSIAK MARIUSZ BORYSIAK 4) WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI: JADWIGA BORYSIAK I MARIUSZ WACŁAW BORYSIAK 5) WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA SOKOŁOWA PODLASKIEGO POD NR 3314/01MARIUSZ WACŁAW BORYSIAK I POD NR 3313/01JADWIGA BORYSIAK2003-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSIAK2003-05-07 do dziś
2. ImionaJADWIGA2003-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSIAK2003-05-07 do dziś
2. ImionaMARIUSZ WACŁAW2003-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-05-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2003-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSIAK2003-05-07 do dziś
2. ImionaJADWIGA2003-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSIAK2003-05-07 do dziś
2. ImionaMARIUSZ WACŁAW2003-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2003-05-07 do dziś
251 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2003-05-07 do dziś
351 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2003-05-07 do dziś
452 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2003-05-07 do dziś
552 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-05-07 do dziś
652 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.01.2012 okres 2010 ROK2012-01-30 do dziś
2data złożenia 19.01.2012 okres 2009 ROK2012-01-30 do dziś
3data złożenia 19.01.2012 okres 2008 ROK2012-01-30 do dziś
4data złożenia 19.01.2012 okres 2007 ROK2012-01-30 do dziś
5data złożenia 19.01.2012 okres 2006 ROK2012-03-14 do dziś
6data złożenia 30.04.2012 okres 2011 R.2012-05-12 do dziś
7data złożenia 26.06.2013 okres 2012R.2013-07-09 do dziś
8data złożenia 24.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
9data złożenia 16.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
10data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
11data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
12data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
13data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
14data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
15data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2012-01-30 do dziś
22009 ROK2012-01-30 do dziś
32008 ROK2012-01-30 do dziś
42007 ROK2012-01-30 do dziś
52006 ROK2012-01-30 do dziś
62011 R.2012-05-12 do dziś
72012R.2013-07-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów