FIRMA HANDLOWA „TIM” IWONA MILCZAREK, TOMASZ MILCZAREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000160486
Numer REGON: 590219046
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-05-22
Sygnatura akt[RDF/489280/23/587]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-05-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP5902190462003-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „TIM” IWONA MILCZAREK, TOMASZ MILCZAREK SPÓŁKA JAWNA2003-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2003-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI ulica UL. ŚW. ANTONIEGO nr domu 9 kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2019-05-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTIM.MILCZAREK@WP.PL2019-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ-01 KWIECIEŃ 1993 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ-31 GRUDNIA 2002 R.2003-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-05-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, FIRMA HANDLOWA „TIM” SPÓŁKA CYWILNA IWONA MILCZAREK, TOMASZ MILCZAREK PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, IWONA MILCZAREK WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM POD NUMEREM 12416; TOMASZ MILCZAREK WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM POD NUMEREM 12417.2003-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILCZAREK2003-05-08 do dziś
2. ImionaIWONA2003-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-05-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-05-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILCZAREK2003-05-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ ROMAN2003-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-05-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-05-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2003-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILCZAREK2003-05-08 do dziś
2. ImionaIWONA2003-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILCZAREK2003-05-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ ROMAN2003-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2019-05-27 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2019-05-27 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2019-05-27 do dziś
447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2019-05-27 do dziś
547 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2019-05-27 do dziś
647 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2019-05-27 do dziś
749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2019-05-27 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2019-05-27 do dziś
968 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-05 do dziś
2OD 01.01.2003 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów