BPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000159950
Numer REGON: 016027127
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-04-08
Sygnatura akt[RDF/285245/21/958]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016027127 NIP 11814620342010-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 544752003-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina GRÓJEC miejscowość GRÓJEC2003-04-25 do dziś
2. Adresulica SPÓŁDZIELCZA nr domu 3 kod pocztowy 05-600 poczta GRÓJEC kraj POLSKA 2003-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 4.08.1998 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA BOGUSŁAWA WOJNOWSKIEGO W WARSZAWIE REP. A NR 2540/98 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 3.04.2003 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA BOGUSŁAWA WOJNOWSKIEGO W WARSZAWIE REP. A NR 504/2003. ZMIENIONO §3, §7, §8, §9, §11, §17, §19, §21, §23, §26, §282003-04-25 do dziś
223.04.2010 R., REPERTORIUM A NR 2507/2010, NOTARIUSZ RAFAŁ MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU, ZMIENIONO PAR. 7.12010-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJA2006-06-22 do dziś
2. ImionaJACEK LEOPOLD2006-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW PO 1 000,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55 000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIAT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWAŃSKI2006-06-22 do dziś
2. ImionaJACEK WIKTOR2006-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW PO 1 000,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55 000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIAT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 PLN2003-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2003-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJA2011-04-14 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2003-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-07-07 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-07-07 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-07-07 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-07-07 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-07-07 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-07-07 do dziś
710 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-07-07 do dziś
811 PRODUKCJA NAPOJÓW2010-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 16.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 R.2004-05-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2004-31.12.2004 R. data złożenia 30.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
3data złożenia 12.06.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-06-22 do dziś
4data złożenia 18.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-26 do dziś
5data złożenia 09.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-16 do dziś
6data złożenia 28.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
7data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
8data złożenia 08.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
9data złożenia 05.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-18 do dziś
10data złożenia 09.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
11data złożenia 22.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
12data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
13data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
14data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
15data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
16data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
17data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
18data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-06-22 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-26 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.2003 R.2004-05-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
31.01.2005 -31.12.20052006-06-22 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-04-26 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-04-16 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-04-18 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów