GALERIA BUKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000159921
Numer REGON: 356704484
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/263751/20/572]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGALERIA BUKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-05-20 do dziś
2. Adresulica ŚW. KRZYŻA nr domu 1 nr lokalu 6 kod pocztowy 31-028 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2003-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 MARCA 2003 R. SPORZĄDZONY I PODPISANY W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY ULICY STAROWIŚLNEJ NR 12 PRZED NOTARIUSZEM JUSTYNĄ LITWA-JAZGAR REPERTORIUM A NR 1404/20032003-05-20 do dziś
2AKT NOTARIALY Z DNIA 23.07.2004 R., REPERTORIUM A NR 5095/2004, ASESOR NOTARIALNY EWA KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA JUSTYNY LITWY-JAZGAR UL. STAROWIŚLNA 12, 31-032 KRAKÓW, ZMIANA PAR. 1 PKT 2, PAR. 17 UMOWY SPÓŁKI2004-07-28 do dziś
313.08.2007, REPERTORIUM A NR 5783/2007, NOTARIUSZ JUSTYNA LITWA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE -ZMIANA § 10 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI.2007-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKY2003-05-20 do dziś
2. ImionaBARBARA TERESA2003-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2010-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKY2010-09-27 do dziś
2. ImionaBARBARA2010-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2018-06-18 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2018-06-18 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2018-06-18 do dziś
447 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2018-06-18 do dziś
547 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2018-06-18 do dziś
647 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2018-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2007 okres 2006 R.2007-08-28 do dziś
2data złożenia 15.07.2009 okres 2008 ROK2009-10-16 do dziś
3data złożenia 07.02.2013 okres 20032013-03-06 do dziś
4data złożenia 07.02.2013 okres 20042013-03-06 do dziś
5data złożenia 07.02.2013 okres 20052013-03-06 do dziś
6data złożenia 07.02.2013 okres 20092013-03-06 do dziś
7data złożenia 07.02.2013 okres 20102013-03-06 do dziś
8data złożenia 07.02.2013 okres 20112013-03-06 do dziś
9data złożenia 03.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-20 do dziś
10data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11data złożenia 15.01.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-02-02 do dziś
12data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
13data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
14data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
15data złożenia 27.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-27 do dziś
16data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-08-28 do dziś
22008 ROK2009-10-16 do dziś
320032013-03-06 do dziś
420092013-03-06 do dziś
520102013-03-06 do dziś
620112013-03-06 do dziś
72012 ROK2013-06-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
9OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-02-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 ROK2009-10-16 do dziś
220032013-03-06 do dziś
320092013-03-06 do dziś
420102013-03-06 do dziś
520112013-03-06 do dziś
62012 ROK2013-06-20 do dziś
7OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów