„BOOKMEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000159914
Numer REGON: 092921464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2005-10-10
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/24633/5/85]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0929214642003-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOOKMEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 49372003-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-04-22 do dziś
2. Adresulica WIOSNY LUDÓW nr domu 39 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA 2005-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA VIOLETTĘ RATAJCZAK W DNIU 20.07.2000 R. POD NR A 5233/2000 -26.03.2003 R. PRZED NOTARIUSZEM JANINĄ MIETZ POD NR A. 3457/2003 W KANCELARII NOATRIALNEJ W BYDGOSZCZY, ZMIANA W PKT 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13 I 16, A PKT §8 ZD.2 I §9 SKREŚLONO2003-04-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.02.2005 R. REPERTORIUM A NR 1092/2005, NOTARIUSZ RAFAŁ KOKOSZEWSKI W SIEDZIBIE JEGO KANCELARII W WARSZAWIE UL. W. RZYMOWSKIEGO 30, NR ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: §3. 16.04.2005 R., REPERTORIUM A NR 2312/2005 NOTARIUSZ HALINA BANAŚ-ŁOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI PKT 1 I 4.2005-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2003-04-25 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2003-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SAMOISTNA BEZ OGRANICZEŃ.2003-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKOWSKA2005-10-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ELŻBIETA2005-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-04-25 do dziś
222 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, TJ. DRUKOWANIE PRZY UŻYCIU MASZYN DRUKARSKICH, OFFSETOWYCH, FOTOGRAWIUROWYCH, FLEKSOGRAFICZNYCH, KSEROKOPIAREK, DRUKAREK KOMPUTEROWYCH CZASOPISM I INNYCH PERIODYKÓW, KSIĄŻEK, BROSZUR, ŻURNALI, NUT, MANUSKRYPTÓW, MAP, ATLASÓW, PLAKATÓW I INNYCH ARTYKUŁÓW DRUKOWANYCH2003-04-25 do dziś
322 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2003-04-25 do dziś
424 65 Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-04-25 do dziś
525 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2003-04-25 do dziś
622 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-04-25 do dziś
736 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2003-04-25 do dziś
830 02 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI JAK URZĄDZENIA DO KOPIOWANIA DANYCH NA NOŚNIKI W FORMIE ZAKODOWANEJ2003-04-25 do dziś
929 56 A PRODUKCJA MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA -PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI TWORZYW SZTUCZNYCH2003-04-25 do dziś
1051 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2003-04-25 do dziś
1151 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-04-25 do dziś
1272 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ -SPRZEDAŻ RÓŻNEGO RODZAJU ARTYKUŁÓW ELEKTRONICZNYCH, CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO2003-04-25 do dziś
1351 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA PRZEMYSŁU, HANDLU, SPRZEDAŻ PRZYRZĄDÓW I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH I INNYCH DLA PRZEMYSŁU I HANDLU2003-04-25 do dziś
1451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-04-25 do dziś
1574 40 Z REKLAMA2003-04-25 do dziś
1674 81 Z WYKONYWANIE FOTOGRAFII REKLAMOWEJ2003-04-25 do dziś
1722 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2003-04-25 do dziś
1822 12 Z WYDAWANIE GAZET2003-04-25 do dziś
1922 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2003-04-25 do dziś
2022 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2003-04-25 do dziś
2122 21 Z DRUKOWANIE GAZET2003-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów