FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „SOJUSZ” MAŁGORZATA NACHMAN, JÓZEF ZBOZIEŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000159712
Numer REGON: 492825430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/513632/23/973]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „SOJUSZ” MAŁGORZATA NACHMAN, JÓZEF ZBOZIEŃ SPÓŁKA JAWNA2019-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina LIMANOWA miejscowość LIMANOWA2003-04-24 do dziś
2. Adresulica MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ nr domu 20 kod pocztowy 34-600 poczta LIMANOWA kraj POLSKA 2003-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.03.2003 R., REP. A NR 539/2003 NOT. STEFAN NALEPA 15.04.2003 R., REP. A NR 1002/2003 NOT. STEFAN NALEPA -ZMIANA PAR. 1 PKT 4 -TEKST JEDNOLITY2003-04-24 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 20.05.2009 R. -ZMIANA § 4.2009-09-10 do dziś
316.09.2019R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 1 UST. 3,4, PAR. 3 UST. 2 PKT 2, PAR. 8 UST.1 PKT 2 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PALENIK, Z KAN. NOT. W NOWYM TARGU REP. A NR 3054/2019.2019-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBOZIEŃ2003-04-24 do dziś
2. ImionaJÓZEF BOLESŁAW2003-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNACHMAN2019-10-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-10-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-10-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2003-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNACHMAN2019-10-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBOZIEŃ2003-04-24 do dziś
2. ImionaJÓZEF BOLESŁAW2003-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-09-10 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-09-10 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-09-10 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2009-09-10 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-09-10 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-10 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-09-10 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-09-10 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-09-10 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI2019-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów