P&T TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000159497
Numer REGON: 015471831
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2013-08-30
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/29025/13/310]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & T TRAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-29 do dziś
P&T TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2003-04-29 do dziś
kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość MROKÓW2011-11-02 do dziś
2. Adresulica NADRZECZNA nr domu 16 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2003-04-29 do dziś
miejscowość MROKÓW ulica LEGIONÓW nr domu 10 B nr lokalu 2 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2011-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.02.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, REPERTORIUM-A-NR 1028/2003 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.03.2003 R., NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM-A-NR-2049/2003-ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2003-04-29 do dziś
210.10.2011 R., NOTARIUSZ IWONA JANAS, KANCELARIA NOTARIALNA -UL. ŁĄCZNOŚCI 25, 05-552 ŁAZY, REPERTORIUM A NR 3269/2011, ZMIANA: § 3, § 7, § 8, § 11.2011-11-02 do dziś
307.06.2013R., REPERTORIUM A NR 2608/2013, NOTARIUSZ IWONA JANAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAZACH - ZMIANA PAR.2 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2013-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2003-04-29 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2003-04-29 do dziś
3
2. ImionaCHIEU2011-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2011-11-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHAM2013-08-30 do dziś
2. ImionaVAN REN2013-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHAM2013-08-30 do dziś
2. ImionaVAN REN2013-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAN VAN2013-08-30 do dziś
2. ImionaCHIEU2013-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2003-04-29 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-11-02 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-11-02 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-11-02 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-11-02 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów