„GRUPA USŁUGOWA BŁYSK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000159453
Numer REGON: 192894899
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2004-07-27
Sygnatura akt[GD.XVI NS-REJ.KRS/6102/4/341]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP1928948992003-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRUPA USŁUGOWA BŁYSK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2003-04-18 do dziś
2. Adresulica WINCENTEGO POLA nr domu 11 nr lokalu 1 kod pocztowy 81-433 poczta GDYNIA 2004-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 03.04.2003 R., NOT. JAN SKWARLIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REP. A NR 2532/032003-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAMPC2003-04-18 do dziś
2. ImionaBERNARD JÓZEF2003-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2003-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2004-05-31 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2004-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ2004-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport147500,00 PLN2003-04-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.2003-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAMPC2003-04-18 do dziś
2. ImionaBERNARD JÓZEF2003-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2003-04-18 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-04-18 do dziś
374 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-04-18 do dziś
493 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2003-04-18 do dziś
526 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH2003-04-18 do dziś
645 BUDOWNICTWO2003-04-18 do dziś
750 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2003-04-18 do dziś
851 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-04-18 do dziś
952 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-04-18 do dziś
1055 HOTELE I RESTAURACJE2003-04-18 do dziś
1160 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2003-04-18 do dziś
1263 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2003-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów