SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GROT”

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000159298
Numer REGON: 001071210
Numer NIP: 5990300470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2024-01-24
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/118/24/644]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-04-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001071210 NIP 59903004702007-10-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GROT”2003-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP. nr w rejestrze 7982003-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WLKP.2003-04-22 do dziś
2. Adresulica GROTA-ROWECKIEGO nr domu 21 A kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WLKP. 2003-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.11.2002 R. UCHWALONO I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-04-22 do dziś
218.11.2003 R. -ZMIANA: § 2; § 3 UST. 2; § 3 UST. 4 PKT 2 I PKT 4; § 3 UST. 5; § 5 PKT 3; § 6; § 7 UST. 1; § 7 UST. 7; § 8 UST. 1; § 9 UST. 2 PKT „A”; § 19 UST. 1; § 19 UST. 5; § 30 UST. 7; § 31; § 32 UST. 2; § 33; § 35 UST. 1; § 37; § 44 UST. 1 PKT 1; § 54 UST. 1; § 66 UST. 1; § 68; § 80 UST. 1; § 84. -W § 7 DODANO UST. 8; -W § 8 DODANO UST. 13 I 14; -PO § 20 DODANO § 20 (ZE ZNACZKIEM 1); -SKREŚLONO § § 21 -29 I DODANO: § 21, § 22, § 22 (ZE ZNACZKIEM 1), § 22 (ZE ZNACZKIEM 2), § 22 (ZE ZNACZKIEM 3), § 22 (ZE ZNACZKIEM 4), § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29; -W § 30 DODANO UST. 10; -W § 32 DODANO UST. 4 I 5; -DODANO § 33 (ZE ZNACZKIEM 1); -W § 51 DODANO UST. 2; W § 70 UST. 1 DODANO PKT 17 I 18;2003-12-05 do dziś
312.06.2006 R.-ZMIANA: § 3 UST. 2; § 4 UST. 5; § 5 UST. 2, 7, 8; § 6 UST. 1 PKT 5; § 6 UST. 2 (1); § 6 UST. 5, 6, 7, 8, 10, 11 (1); § 6 UST. 16 PKT 3 PPKT B; § 6 UST. 16 PKT 6; § 6 (1); § 7 UST. 9 I 10; § 19 UST. 1 I 7; § 22 UST. 2; § 22 (1) UST. 6; § 23; § 24; § 26; § 27; § 28; § 29; § 29 (1); § 30 UST. 1; § 32 UST. 4; § 33; § 33 (1); § 33 (2); § 34; § 35 UST. 1; § 37 UST. 3; § 52 UST. 1; § 54; § 56 UST. 8; § 60 UST. 4; § 62 UST. 1; § 80 UST. 5, 6, 7, 8.2006-09-14 do dziś
427.11.2007 R. ZMIENIONO: PAR. 2, DODANO: PAR. 3 I PAR. 4 W NOWYM BRZMIENIU, SKREŚLONO W CAŁOŚCI TREŚĆ PAR. 3-84 PRZYJMUJĄC W TO MIEJSCE NOWE PAR. 5-1382008-03-31 do dziś
512.06.2013 R. - ZMIANA § 35 STATUTU.2013-08-08 do dziś
630.06.2014 R., ZMIANA: § 8 UST. 4, § 10 UST. 14, § 44 UST. 52014-09-18 do dziś
718.06.2018 R. - ZMIANA: §1, SKREŚLONO §§5-138, UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ §§5-103.2018-09-26 do dziś
806.03.2019R. W § 41 DODAJE SIĘ UST.32019-04-15 do dziś
903.06.2022R. NOTARIUSZ MARZANNA MARIA KOROLEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NR 3659/2022 - ZMIANA:§ 46 UST.3.2022-12-16 do dziś
1012.06.2023R., UCHYLONO PAR.47;2023-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁDAJĄ ŁĄCZNIE, CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2008-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKARPOWICZ2023-05-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HALINA2023-05-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-05-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-05 do dziś
21. NazwiskoRZEŹNIK2006-01-04 do dziś
2. ImionaDANUTA2006-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ODDELEGOWANA DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2006-01-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-04 do dziś
31. NazwiskoCIBA2003-04-22 do dziś
2. ImionaURSZULA TERESA2003-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-04-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDŹKO2023-07-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2023-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDERSKA2023-07-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2023-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2021-07-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoSTANKIEWICZ2024-01-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2024-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-01-24 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GROT” Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GROT” Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH FORMALNOPRAWNYCH, W TYM DO WYSTĘPOWANIA PRZED OSOBAMI FIZYCZNYMI, OSOBAMI PRAWNYMI, INSTYTUCJAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ WSZYSTKICH INSTANCJI. PEŁNOMOCNICTWO ZAWIERA TAKŻE UMOCOWANIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH. PEŁNOMOCNIK SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GROT” Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM.2024-01-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2011-03-28 do dziś
268 BUDOWA BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2011-03-28 do dziś
368 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE ORAZ MIENIE JEJ CZŁONKÓW2011-03-28 do dziś
470 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW -NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) NIERUCHOMOŚCI2011-03-28 do dziś
570 PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ TA JEST ZWIĄZANA BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU, O KTÓRYM MOWA W USTĘPIE 1 § 2 STATUTU2011-03-28 do dziś
668 BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2011-03-28 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-10-30 do dziś
290 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ2015-10-30 do dziś
341 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ2015-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-14 do dziś
4data złożenia 31.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-24 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
6data złożenia 03.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-15 do dziś
8data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
9data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
11data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
12data złożenia 28.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
13data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
15data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 04.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-04 do dziś
18data złożenia 04.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-04 do dziś
19data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-15 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-14 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-24 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-15 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów