FIRMA HANDLOWA - PIOTR JAŚKOWSKI & ALINA JAŚKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000159220
Numer REGON: 431138880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-03-16
Sygnatura akt[RDF/472770/23/128]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-04-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP4311388802005-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA -PIOTR JAŚKOWSKI & ALINA JAŚKOWSKA SPÓŁKA JAWNA2003-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina NIEDRZWICA DUŻA miejscowość NIEDRZWICA DUŻA2003-04-17 do dziś
2. Adresulica KRAŚNICKA nr domu 136 kod pocztowy 24-220 poczta NIEDRZWICA DUŻA kraj POLSKA 2003-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA DNIA 15.12.2002 W NIEDRZWICY DUŻEJ2003-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-04-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale1. PRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH 2. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 7 CZERWCA 1999 R. 3. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 1 GRUDNIA 2002 R. 4. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15 GRUDNIA 2002 R.2003-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA -PIOTR JAŚKOWSKI & ALINA JAŚKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA.2003-04-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-04-17 do dziś
3. Numer w rejestrze1190, 11922003-04-17 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY NIEDRZWICA DUŻA2003-04-17 do dziś
5. Numer REGON4311388802003-04-17 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚKOWSKI2003-04-17 do dziś
2. ImionaPIOTR IGOR2003-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-04-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚKOWSKA2003-04-17 do dziś
2. ImionaALINA MARIA2003-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI JEDNOOSOBOWO. JEDNAKŻE W RAZIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH PRAWEM LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 100.000,00 (STO TYSIĘCY ZŁ OO/100) ZŁ DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2003-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚKOWSKI2003-04-17 do dziś
2. ImionaPIOTR IGOR2003-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚKOWSKA2003-04-17 do dziś
2. ImionaALINA MARIA2003-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2003-04-17 do dziś
285 2 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2003-04-17 do dziś
392 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-04-17 do dziś
492 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA2003-04-17 do dziś
5G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-04-17 do dziś
6H HOTELE I RESTAURACJE2003-04-17 do dziś
760 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2003-04-17 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2003-04-17 do dziś
970 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-04-17 do dziś
1071 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-04-17 do dziś
1172 INFORMATYKA2003-04-17 do dziś
1274 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 26.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032005-01-27 do dziś
2data złożenia 28.10.2013 okres 01.01.2006-31.12.20062013-11-07 do dziś
3data złożenia 28.10.2013 okres 01.01.2007-31.12.20072013-11-07 do dziś
4data złożenia 28.10.2013 okres 01.01.2008-31.12.20082013-11-07 do dziś
5data złożenia 28.10.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092013-11-07 do dziś
6data złożenia 28.10.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-11-07 do dziś
7data złożenia 28.10.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-11-07 do dziś
8data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-17 do dziś
9data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
10data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-17 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062013-11-07 do dziś
201.01.2007-31.12.20072013-11-07 do dziś
301.01.2008-31.12.20082013-11-07 do dziś
401.01.2009-31.12.20092013-11-07 do dziś
501.01.2010-31.12.20102013-11-07 do dziś
601.01.2011-31.12.20112013-11-07 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-05-23 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów