„ENAR ELEKTROWNIE WIATROWE MONTAŻ I SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000159165
Numer REGON: 015478023
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-04-18
Sygnatura akt[WA.XXI NS-REJ.KRS/4409/3/306]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENAR ELEKTROWNIE WIATROWE MONTAŻ I SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość GAWŁÓW2003-04-18 do dziś
2. Adresnr domu 59 kod pocztowy 96-503 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA 2003-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SPORZĄDZONY DNIA 10.04.2003 R. PRZEZ NOTARIUSZA JADWIGĘ ZACHARZEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ JADWIGI ZACHARZEWSKIEJ W WARSZAWIE ZA REP. A 1264/20032003-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEVOLDSEN2003-04-18 do dziś
2. ImionaARNE2003-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2003-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-04-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2003-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEVOLDSEN2003-04-18 do dziś
2. ImionaARNE2003-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoWRÓBLEWSKI2003-04-18 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2003-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2003-04-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2003-04-18 do dziś
251 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2003-04-18 do dziś
351 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2003-04-18 do dziś
452 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów