„APTEKA ZŁOTA JESIEŃ - D. POŻYWIŁKO, M.MIERZENIEWSKA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000159151
Numer REGON: 004874150
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-03-26
Sygnatura akt[RDF/101105/19/812]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-05-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 004874150 NIP 78200065772011-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA ZŁOTA JESIEŃ - D. POŻYWIŁKO, M.MIERZENIEWSKA” SPÓŁKA JAWNA2015-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-05-15 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE POWSTAŃ NARODOWYCH nr domu 35 kod pocztowy 61-215 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2003-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113 LUTY 2003 R., UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ.2003-05-15 do dziś
230.03.2011 R., ZMIENIONO § 1, § 2, § 5, § 7, § 9 UST. 2, § 11 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2011-06-01 do dziś
3DATA ZMIANY UMOWY SPÓŁKI: 29.12.2014 R. ZMIANA: §§ 1,2,5,7,9,11,132015-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-05-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA CYWILNA APTEKA ZŁOTA JESIEŃ ZOSTAŁA ZAWIĄZANA NA MOCY UMOWY Z DNIA 02 LUTEGO 1991 ROKU, ZMIENIANEJ NA MOCY ANEKSÓW: ANEKSU NR 1 Z DNIA 09 LISTOPADA 2001 R., ANEKSU NR 2 Z DNIA 3 GRUDNIA 2001 R., W DNIU 13 LUTEGO 2003 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 26 UST. 4 USTAWY KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH.2003-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „ZŁOTA JESIEŃ” SPÓŁKA CYWILNA2003-05-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-05-15 do dziś
3. Numer w rejestrze109772003-05-15 do dziś
5. Numer REGON0048741502003-05-15 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZENIEWSKA2015-06-29 do dziś
2. ImionaMAGDA2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-06-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-06-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-06-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZENIEWSKI2015-06-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-06-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-06-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-06-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK2015-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZENIEWSKI2015-06-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZENIEWSKA2015-06-29 do dziś
2. ImionaMAGDA2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-01 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-01 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 1 REKLAMA2015-06-29 do dziś
246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2015-06-29 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-06-29 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów