GRYFBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000159099
Numer REGON: 192887741
Numer NIP: 5932367782
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2017-04-28
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/11969/17/544]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP1928877412003-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYFBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2006-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica SZTUTOWSKA nr domu 18 A kod pocztowy 80-711 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2006-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.03.2003 R, NOTARIUSZ WOJCIECH KONDRACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE, UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 24, REPERTORIUM A NR 3803/20032003-04-22 do dziś
2REP. A NR 3832/2006 NOTARIUSZ RENATY GÓRSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. STOLARSKA 4B/1, ZMIANA: PAR. 3.12006-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 60 (SZEŚĆDZIESIĄT) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2003-04-22 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 40 (CZTERDZIEŚCI) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2003-04-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0028691272017-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000194424 2017-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2017-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2003-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPUŚCIŃSKI2010-07-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ BOGDAN2010-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPADKA2010-07-27 do dziś
2. ImionaLECH ADAM2010-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy119 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2015-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2015-10-28 do dziś
223 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2015-10-28 do dziś
325 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2015-10-28 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-28 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-10-28 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-10-28 do dziś
746 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-10-28 do dziś
864 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-28 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.02.2006 okres 05.04.2003 DO 30.09.20042006-02-20 do dziś
2data złożenia 05.10.2006 okres 01.10.2004 -30.09.2005 R.2006-11-07 do dziś
3data złożenia 12.08.2008 okres 01 PAŹDZIERNIKA 2006 DO 30 WRZEŚNIA 20072008-09-10 do dziś
4data złożenia 12.08.2008 okres 01.10.2005 DO 30.09.20062008-09-17 do dziś
5data złożenia 31.01.2011 okres 01.10.2008 -30.09.20092011-02-21 do dziś
6data złożenia 08.04.2011 okres 01.10.2009 -30.09.20102011-04-14 do dziś
7data złożenia 31.03.2010 okres 01.10.2007 R. -30.09.2008 R.2010-04-14 do dziś
8data złożenia 30.03.2012 okres 01.10.2010 -30.09.20112012-04-17 do dziś
9data złożenia 05.04.2013 okres 01.10.2011 - 30.09.20122013-05-06 do dziś
10data złożenia 01.04.2014 okres OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-04-24 do dziś
11data złożenia 02.04.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-23 do dziś
12data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-05-09 do dziś
13data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.04.2003 DO 30.09.20042006-02-20 do dziś
201.10.2004 -30.09.2005 R.2006-11-07 do dziś
301.10.2006 DO 30.09.20072008-09-10 do dziś
401.10.2005 DO 30.09.20062008-09-17 do dziś
501.10.2008 -30.09.20092011-02-21 do dziś
601.10.2009 -30.09.20102011-04-14 do dziś
701.10.2007 R. -30.09.2008 R.2010-04-14 do dziś
801.10.2010 -30.09.20112012-04-17 do dziś
901.10.2011 - 30.09.20122013-05-06 do dziś
10OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-04-24 do dziś
11OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-23 do dziś
12OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-05-09 do dziś
13OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.04.2003 DO 30.09.20042006-02-20 do dziś
201.10.2004 -30.09.2005 R.2006-11-07 do dziś
301.10.2006 DO 30.09.20072008-09-10 do dziś
401.10.2005 DO 30.09.20062008-09-17 do dziś
501.10.2008 -30.09.20092011-02-21 do dziś
601.10.2009 -30.09.20102011-04-14 do dziś
701.10.2007 R. -30.09.2008 R.2010-04-14 do dziś
801.10.2010 -30.09.20112012-04-17 do dziś
901.10.2011 - 30.09.20122013-05-06 do dziś
10OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-04-24 do dziś
11OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-23 do dziś
12OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-05-09 do dziś
13OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów