„A-W 168” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000158898
Numer REGON: 015463582
Numer NIP: 5222683835
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-04-16
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/4363/3/725]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-W 168” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-04-16 do dziś
2. Adresulica POCZTY GDAŃSKIEJ nr domu 17 nr lokalu 57 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.03.2003 R. W KN ANNA KOTUNIAK W WARSZWIE, REP. A-989/2003 07.04.2003 R. W KN ANNA KOTUNIAK W WARSZWIE, REP. A-1177/2003 -ZMIANA §13 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, SPORZĄDZENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2003-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFU2003-04-16 do dziś
2. ImionaGAOZHEN2003-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18000 ZŁ2003-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEN2003-04-16 do dziś
2. ImionaYING2003-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16000 ZŁ2003-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFU2003-04-16 do dziś
2. ImionaZHENGQIAO2003-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16000 ZŁ2003-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFU2003-04-16 do dziś
2. ImionaGAOZHEN2003-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEN2003-04-16 do dziś
2. ImionaYING2003-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFU2003-04-16 do dziś
2. ImionaZHENGQIAO2003-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-04-16 do dziś
252 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-16 do dziś
374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-04-16 do dziś
474 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-16 do dziś
551 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-04-16 do dziś
651 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2003-04-16 do dziś
752 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2003-04-16 do dziś
852 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-04-16 do dziś
955 40 Z BARY2003-04-16 do dziś
1052 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2003-04-16 do dziś
1151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-04-16 do dziś
1251 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów