POLISH PHARMACEUTICAL PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000158370
Numer REGON: 015465635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2014-09-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/45718/14/632]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLISH PHARMACEUTICAL PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ELEKTORALNA nr domu 24 nr lokalu 87 kod pocztowy 00-892 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.03.2003 REP. A NR 1980/2003 NOTARIUSZ BARBARA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2003-04-14 do dziś
218.06.2003 R. REP. A NR 6364/2003, NOTARIUSZ W WARSZAWIE BARBARA WRÓBLEWSKA, Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 53 LOK 24, ZMIANA § 2, SKREŚLONO § 25, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY.2003-07-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY NR REP. 1455/2006 Z DNIA 16 MAJA 2006 ROKU SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNY MARII SZACHUŁOWICZ-DESZCZYŃSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ NR 53 M 22 -ZMIANA § 8, UMOWY SPÓŁKI2006-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARSKI2006-06-06 do dziś
2. ImionaROMAN2006-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2006-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA2003-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 41 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2003-04-14 do dziś
274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-04-14 do dziś
374 40 Z REKLAMA2003-04-14 do dziś
424 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-04-14 do dziś
551 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-04-14 do dziś
652 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-04-14 do dziś
752 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2003-04-14 do dziś
852 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-04-14 do dziś
974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-04-14 do dziś
1074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-04-14 do dziś
1174 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2003-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 14.04.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 14.04.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.09.2003 -31.12.20032004-07-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów