„BUDIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000158278
Numer REGON: 192893492
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-07-15
Sygnatura akt[RDF/317331/21/66]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP1928934922005-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2020-07-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. JANA DŁUGOSZA nr domu 46 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.03.2003 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA LIDIĘ DERENGOWSKĄ-WINIECKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. STAROWIEJSKIEJ 41-43 W GDYNI, REP. A 1076 NA ROK 2003.2003-04-11 do dziś
210 CZERWCA 2020, REPERTORIUM A NR 1393/2020, NOTARIUSZ URSZULA KOSTULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. HAWELAŃSKA 7/4, ZMIANA §32020-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIDLOCH2004-04-21 do dziś
2. ImionaJERZY MIROSŁAW2004-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2004-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIDLOCH2004-03-10 do dziś
2. ImionaJERZY MIROSŁAW2004-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH2003-04-11 do dziś
263 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2003-04-11 do dziś
365 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2003-04-11 do dziś
471 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2003-04-11 do dziś
571 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2003-04-11 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-04-11 do dziś
774 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2003-04-11 do dziś
874 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-04-11 do dziś
974 40 Z REKLAMA2003-04-11 do dziś
1074 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-11 do dziś
1128 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2003-04-11 do dziś
1245 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2003-04-11 do dziś
1345 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2003-04-11 do dziś
1445 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-04-11 do dziś
1545 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-04-11 do dziś
1645 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2003-04-11 do dziś
1751 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-04-11 do dziś
1860 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2003-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.05.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.05.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.05.2003 -31.12.20032004-04-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 09.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-21 do dziś
3data złożenia 27.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
4data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
5data złożenia 09.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-23 do dziś
6data złożenia 12.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 ROK2009-05-26 do dziś
7data złożenia 24.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
8data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-20 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
11data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
12data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
13data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
15data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
17data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
18data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-04-23 do dziś
301.01.2008-31.12.2008 ROK2009-05-26 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-06-20 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-23 do dziś
401.01.2008-31.12.2008 ROK2009-05-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-23 do dziś
401.01.2008-31.12.2008 ROK2009-05-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów