FOREX HEDGE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000158177
Numer REGON: 012165217
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-11-20
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/33530/19/730]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0121652172003-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFOREX HEDGE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 206072003-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STEFANA GARCZYŃSKIEGO nr domu 17 nr lokalu 2 kod pocztowy 31-524 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 7.12.1989 R. -PBN NOTARIUSZ PIOTR SOROKA, NR REP. A III 2903/89, 2) 21.02.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA LESZEK ZABIELSKI, REP. A 1130/2003, ZMIANA PAR.: 4, 6, 8, 9, 11, 23 TEKST JEDNOLITY.2003-04-11 do dziś
221.07.2004 R. KANCELARIA NOTARIALNA BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, REP. A NR 6003/2004, UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY. 11.10.2004 R., NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 8528/2004 -ZMIANA § 16 PKT 5 I § 17 PKT 3 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2004-10-21 do dziś
319.12.2005 R., NOTARIUSZ KLAUDIA NOCOŃ, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. SZAFERA 1, REP. A NR 2174/2005 -ZMIENIONO PAR. 7, PUNKT 1 I 4 UMOWY SPÓŁKI.2006-03-08 do dziś
430.07.2015R. REPERTORIUM A NR 5345/2015 NOTARIUSZ MARCIN SATORA,MAGOLAN & SATORA SPÓŁKA CYWILNA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL.KRÓLEWSKA 57,30-081 KRAKÓW ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE NADAJE SIĘ JEJ CAŁĄ NOWĄ TREŚĆ.2015-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2004-10-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PRZEMYSŁAW2004-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2006-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORLIŃSKI2004-10-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ PRZEMYSŁAW2004-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2006-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2015-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-09-22 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-09-22 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-09-22 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-09-22 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-09-22 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-09-22 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-22 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-09-22 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 15.07.20052005-08-29 do dziś
2data złożenia 07.07.2006 okres ROK 20052006-07-31 do dziś
3data złożenia 18.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-29 do dziś
2ROK 20052006-07-31 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-29 do dziś
2ROK 20052006-07-31 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów