„EX-BUT” A.CZYREK, M.PAWLIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000158096
Numer REGON: 150870609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2018-04-04
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2558/18/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP1508706092003-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EX-BUT” A. CZYREK, M. PAWLIK SPÓŁKA JAWNA2003-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSZKOWSKI gmina MYSZKÓW miejscowość MYSZKÓW2003-04-23 do dziś
2. Adresulica WARYŃSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 42-300 poczta MYSZKÓW kraj POLSKA 2003-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI2003-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-04-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. DANE PODMIOTU, Z KTÓREGO POWSTAŁ PODMIOT REJESTROWY: FIRMA HANDLOWA „EX-BUT” ANDRZEJ CZYREK MAREK PAWLIK REGON: 1508706092003-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYREK2003-04-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2003-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2003-04-23 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2003-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁĄNIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2003-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYREK2003-04-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2003-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2003-04-23 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2003-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy119 30 A PRODUKCJA OBUWIA2003-04-23 do dziś
251 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2003-04-23 do dziś
360 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2003-04-23 do dziś
452 42 SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2003-04-23 do dziś
552 63 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów