„CONECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000157690
Numer REGON: 152115828
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-02-08
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/771/21/360]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CONECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina POCZESNA miejscowość DĘBOWIEC2014-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBOWIEC nr domu 3/4 kod pocztowy 42-360 poczta DĘBOWIEC kraj POLSKA 2014-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.2003, NOTARIUSZ EWA ROKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 24/1, NR REP. A 544/2003.2003-04-04 do dziś
25.11.2004 R., NR REP. A 8224/2004, NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 18A, ZMIANA PAR. 2, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 20, PAR. 22 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI. 2.12.2004 R., NR REP. A 8853/2004, NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 18A, ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI.2004-12-07 do dziś
321.02.2013 R., REP. A NR 792/2013, NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO NR 18A - ZMIENIONO: PAR. 4 UST. 1, PAR. 6 UST. 1, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 16 POPRZEZ DODANIE UST. OD 3 DO 7, PAR. 18 UST. 4, PAR. 19 SKREŚLA SIĘ PKT 8 I ZMIANA NUMERACJI PKT OD 9 DO 15 NA - OD 8 DO 14, PAR. 22 UST. 1 I 22013-04-03 do dziś
428.08.2014 R. REP. A NR 5572/2014, NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 30/3, ZMIANA § 4 UST. 1, § 7, § 8 I § 18 UMOWY2014-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMOCHA2004-12-07 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ ZDZISŁAW2004-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 299.500,00 ZŁ2013-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 PLN2004-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2003-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-03 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-04-03 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-04-03 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-04-03 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-04-03 do dziś
613 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-03 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 06.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-10-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-04 do dziś
3data złożenia 21.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
4data złożenia 19.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-14 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-23 do dziś
8data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.10102011-08-17 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
10data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
11data złożenia 05.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-09 do dziś
12data złożenia 23.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
13data złożenia 24.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.10102011-08-17 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.10102011-08-17 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBIC2021-02-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-08 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SYGN. CZ XVII NS - REJ. KRS 7531/20/368, POWOŁANIE ORGANÓW OSOBY PRAWNEJ LUB W RAZIE POTRZEBY PRZEPROWADZENIE JEJ LIKWIDACJI, DO CZASU POWOŁANIA ORGANÓW OSOBY PRAWNEJ ALBO USTANOWIENIA LIKWIDATORA KURATOR UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA I PROWADZENIA JEGO SPRAW W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO PRZEZ ORGANY PODATKOWE W SPRAWIE ORZECZENIA O ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB TRZECICH ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE SPÓŁKI „CONECO” SP. Z O.O. SZYMOCHA SPÓŁKA JAWNA Z/S W DĘBOWCU W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZA MIESIĄCE LUTY 2016 R. I MARZEC 2017 R.2021-02-08 do dziś
6. Data powołania kuratora12.01.20212021-02-08 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać12.01.20222021-02-08 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów