„APWS-UNICUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000157301
Numer REGON: 634434360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-01-09
Sygnatura akt[RDF/464872/23/176]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP6344343602003-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APWS-UNICUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-04-07 do dziś
2. Adresulica BUKOWSKA nr domu 69C nr lokalu 46 kod pocztowy 60-567 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2003-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113 STYCZNIA 2003 R., NOTARIUSZ MICHAŁ IŻYKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/4, REPERTORIUM A NR 173/03; 24 MARCA 2003 R., NOTARIUSZ MICHAŁ IŻYKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/4, REPERTORIUM A NR 1046/2003, ZMIANA § 5 UST. 13.2003-04-07 do dziś
2ZMIANA UMOWY Z DNIA 16.10.2007 R. REP. A NR 3876/2007 DR. MICHAŁ IŻYKOWSKI -NOTARIUSZ, 61-732 POZNAŃ UL. NOWOWIEJSKIEGO 20 M 6, DODANO § 5 PKT 18.2007-11-13 do dziś
301.10.2008 R., REPERTORIUM A NR 3182/2008, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOTARIUSZ MICHAŁ IŻYKOWSKI; -ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI, DO § 15 UMOWY DODANO PKT 6, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2008-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPRZYCKA2003-04-07 do dziś
2. ImionaARLETA TERESA2003-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ2013-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDA2004-06-19 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2004-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ2013-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego75000,00 PLN2004-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125000,00 PLN2004-06-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2003-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDA2004-06-19 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2004-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZAK2003-04-07 do dziś
2. ImionaWIOLETTA ANNA2003-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-07 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPRZYCKA2003-04-07 do dziś
2. ImionaARLETA TERESA2003-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-07 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-12-05 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-12-05 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-12-05 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-12-05 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-12-05 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-12-05 do dziś
764 91 Z LEASING FINANSOWY2008-12-05 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-12-05 do dziś
966 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2008-12-05 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2008-12-05 do dziś
1166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-12-05 do dziś
1268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-12-05 do dziś
1368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-12-05 do dziś
1468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-12-05 do dziś
1568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-12-05 do dziś
1673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-12-05 do dziś
1777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-12-05 do dziś
1877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2008-12-05 do dziś
1977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-12-05 do dziś
2077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-12-05 do dziś
2179 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2008-12-05 do dziś
2279 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-12-05 do dziś
2379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-12-05 do dziś
2481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2008-12-05 do dziś
2581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-12-05 do dziś
2682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2008-12-05 do dziś
2782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2008-12-05 do dziś
2882 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2008-12-05 do dziś
2982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-05 do dziś
3085 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2008-12-05 do dziś
3185 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2008-12-05 do dziś
3285 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2008-12-05 do dziś
3385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-12-05 do dziś
3485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2008-12-05 do dziś
3593 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-12-05 do dziś
3693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.06.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.06.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.06.2003 -31.12.20032004-06-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-19 do dziś
3data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-27 do dziś
4data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-02 do dziś
5data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
6data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
7data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
8data złożenia 08.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-05 do dziś
9data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
10data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
11data złożenia 17.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
12data złożenia 13.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-17 do dziś
13data złożenia 08.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
14data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-08 do dziś
15data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-08 do dziś
16data złożenia 10.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
17data złożenia 09.01.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-09 do dziś
18data złożenia 09.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-02 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-05 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-09 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-19 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-06-27 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-02 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-05 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów