INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000157159
Numer REGON: 017182025
Numer NIP: 5221151102
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-02-08
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/2523/23/503]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie2003-04-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0171820252003-04-07 do dziś
3. NazwaINSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO2003-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR STOWARZYSZEŃ nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY nr w rejestrze RTJ-2042003-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA-WŁOCHY2003-04-07 do dziś
2. Adresulica GĘŚLARSKA nr domu 3 kod pocztowy 02-412 poczta WARSZAWA-WŁOCHY 2003-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu19.10.2002 R. REGULAMIN STATUTOWY INSTYTUTU PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO2003-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2003-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 500.000 ZŁOTYCH WYMAGANY JEST PODPIS DYREKTORA IPZ LUB UPOWAŻNIONEGO PRZEZ NIEGO ZASTĘPCY. 2. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 500.000 ZŁOTYCH UPRAWNIENI SĄ, PO PODJĘCIU DECYZJI PRZEZ ZARZĄD IPZ: DYREKTOR -SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2003-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANASZ BAZYL2023-02-08 do dziś
2. ImionaAGATA AGNIESZKA2023-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREWIŃSKA2020-10-26 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOLEWSKA MELLIBRUDA2010-08-03 do dziś
2. ImionaZOFIA JOLANTA2010-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA DYREKTORA - CZŁONEK ZARZĄDU2020-09-29 do dziś
DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU2021-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-04-07 do dziś
285 32 C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE2003-04-07 do dziś
380 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-04-07 do dziś
473 20 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI2003-04-07 do dziś
573 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI2003-04-07 do dziś
685 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-07 do dziś
791 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2003-04-07 do dziś
892 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2003-04-07 do dziś
992 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE NAGRAŃ WIDEO I FILMÓW2003-04-07 do dziś
1086 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
2data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
3data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 01.12.20182019-04-03 do dziś
4data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
5data złożenia 17.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
6data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 01.12.20182019-04-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów