GSP-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000157042
Numer REGON: 473104084
Numer NIP: 7251851472
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2021-10-08
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/24052/21/710]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSP-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁĄKOWA nr domu 7B kod pocztowy 90-562 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2021-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W DNIU 10.01.2003 R. PRZEZ NOTARIUSZA ZOFIĘ KRÓL PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REP. A NR 107/2003.2003-03-28 do dziś
204.06.2014 R. REPERTORIUM A NR 2182/2014, NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO: § 7, § 10, § 14.3, WYKREŚLONO § 24, § 25 UMOWY SPÓŁKI.2014-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAREL2011-10-21 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PAWEŁ2011-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁOTYCH2012-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2014-08-29 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2014-08-29 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-08-29 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-08-29 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-08-29 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-08-29 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2014-08-29 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2014-08-29 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-29 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 14.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-04-26 do dziś
3data złożenia 21.04.2006 okres 01.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2006-04-27 do dziś
4data złożenia 04.06.2007 okres 2006 ROK2007-06-11 do dziś
5data złożenia 10.06.2008 okres 2007 ROK2008-10-09 do dziś
6data złożenia 21.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
7data złożenia 27.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-06 do dziś
8data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-21 do dziś
9data złożenia 10.04.2012 okres 2011 ROK2012-06-21 do dziś
10data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-07 do dziś
11data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
12data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
13data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
14data złożenia 15.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-21 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
18data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-04-27 do dziś
22006 ROK2007-06-11 do dziś
32007 ROK2008-10-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
52009 ROK2010-08-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-21 do dziś
72011 ROK2012-06-21 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-08-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-04-26 do dziś
301.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2006-04-27 do dziś
42006 ROK2007-06-11 do dziś
52007 ROK2008-10-09 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
72009 ROK2010-08-06 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-10-21 do dziś
92011 ROK2012-06-21 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-06-07 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji17.08.2021 ROKU UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2910/2021 , 17.08.20212021-10-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI2021-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoNAREL2021-10-08 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PAWEŁ2021-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności17.08.2021 ROKU UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2910/2021 , 17.08.20212021-10-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów