FIRMA „EL-COLOR” RENATA I TADEUSZ WALIŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 18:16:33
Numer KRS: 0000157015
Numer REGON: 192796642
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-04-24
Sygnatura akt[RDF/482936/23/862]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP1927966422003-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „EL-COLOR” RENATA I TADEUSZ WALIŃSCY SPÓŁKA JAWNA2003-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KOŚCIERSKI gmina KOŚCIERZYNA miejscowość DOBROGOSZCZ2003-03-28 do dziś
2. Adresnr domu 25 kod pocztowy 83-400 poczta KOŚCIERZYNA kraj POLSKA 2003-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ WSPÓLNICY ZAWARLI W DOBROGOSZCZY W DNIU 21.02.2003 R., UMOWA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z DNIA 21.02.2003 R., W KTÓRYM WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA „EL-COLOR” RENATA I TADEUSZ WALIŃSKI S.C. PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2003-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-03-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA WSKUTEK PODJĘCIA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA „EL-COLOR” RENATA I TADEUSZ WALIŃSCY S.C. UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ, PODJĘTEJ W OPARCIU O ART. 26 PAR. 4 K.S.H. W DNIU 21.02.2003 R. DO DNIA PODJĘCIA UCHWAŁY WSPÓLNIKAMI FIRMY „EL-COLOR” RENATA I TADEUSZ WALIŃSCY S.C. BYLI: 1. RENATA WALIŃSKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ FIRMA „EL-COLOR” RENATA I TADEUSZ WALIŃSCY S.C. NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD GMINY W KOŚCIERZYNIE O NUMERZE 951 ORAZ 2. TADEUSZ WALIŃSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ FIRMA „EL-COLOR” RENATA I TADEUSZ WALIŃSCY S.C. NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD GMINY W KOŚCIERZYNIE O NUMERZE 952.2003-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALIŃSKA2003-03-28 do dziś
2. ImionaRENATA BOŻENA2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALIŃSKI2003-03-28 do dziś
2. ImionaTADEUSZ FRANCISZEK2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2003-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALIŃSKA2003-03-28 do dziś
2. ImionaRENATA BOŻENA2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALIŃSKI2003-03-28 do dziś
2. ImionaTADEUSZ FRANCISZEK2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-10-28 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-10-28 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-10-28 do dziś
452 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-10-28 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-10-28 do dziś
641 BUDOWNICTWO2011-10-28 do dziś
723 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2011-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.12.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-31 do dziś
2data złożenia 16.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-02 do dziś
3data złożenia 20.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
4data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
5data złożenia 05.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
6data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
7data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
8data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
9data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
11data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
12data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
13data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
14data złożenia 24.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-12-31 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-09-02 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów