ARTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000156866
Numer REGON: 015451656
Numer NIP: 9512071315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349430/21/837]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.02.2003 R. NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. SIENNA 63 LOK. A, REP. A-332/20032003-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaISAŃSKA2021-05-20 do dziś
2. ImionaIGA MARIA2021-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.2021-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU -ŁĄCZNIE DWÓCH LUB JEDEN Z PROKURENTEM2003-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWICZ2020-10-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOFTA2003-03-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KONRAD2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoISAŃSKA2020-10-26 do dziś
2. ImionaIGA MARIA2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-10-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2020-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy161 TELEKOMUNIKACJA2020-10-26 do dziś
271 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-10-26 do dziś
373 1 REKLAMA2020-10-26 do dziś
473 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-26 do dziś
585 EDUKACJA2020-10-26 do dziś
686 2 PRAKTYKA LEKARSKA2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 11.02.2003-31.12.2003 data złożenia 19.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 11.02.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 11.02.2003-31.12.20032004-07-29 do dziś
2data złożenia 05.03.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-03-20 do dziś
3data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-07 do dziś
4data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-07 do dziś
5data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-07 do dziś
6data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
7data złożenia 13.11.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-11-13 do dziś
8data złożenia 13.11.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-11-13 do dziś
9data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-03-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-11-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-11-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-03-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-11-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-11-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów