„A.M.K.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000156812
Numer REGON: 015469060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2013-11-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/18066/13/917]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M.K.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kod pocztowy ——- poczta ——- kraj POLSKA 2013-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 06.03.2003 R. NOTARIUSZ ANNA CHEŁSTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OPACZEWSKA 43, REP. A NR 855/2003;2003-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIU2003-11-05 do dziś
2. ImionaJIANXIN2003-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000 ZŁOTYCH2003-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-11-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHU2003-11-05 do dziś
2. ImionaXIBO2003-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 84 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000 ZŁOTYCH2003-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2003-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHU2004-02-11 do dziś
2. ImionaJIANXIN2004-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIU2003-11-05 do dziś
2. ImionaJIANXIN2003-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHU2003-11-05 do dziś
2. ImionaXIBO2003-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-03-31 do dziś
251 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2003-03-31 do dziś
351 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2003-03-31 do dziś
451 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2003-03-31 do dziś
552 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-03-31 do dziś
652 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-03-31 do dziś
752 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-03-31 do dziś
852 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-03-31 do dziś
952 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2003-03-31 do dziś
1052 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-03-31 do dziś
1152 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-03-31 do dziś
1250 2 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA2003-03-31 do dziś
1374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-03-31 do dziś
1474 40 Z REKLAMA2003-03-31 do dziś
1574 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-31 do dziś
1650 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-03-31 do dziś
1750 4 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2003-03-31 do dziś
1850 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2003-03-31 do dziś
1951 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2003-03-31 do dziś
2051 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2003-03-31 do dziś
2151 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2003-03-31 do dziś
2251 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 29.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-05-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 28.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-03-07 do dziś
3data złożenia 21.03.2006 okres 20052006-04-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-04-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-03-07 do dziś
220052006-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów