FIRMA ELPORT GRYNTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000156422
Numer REGON: 273291744
Numer NIP: 6422169055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-03-13
Sygnatura akt[RDF/472010/23/421]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP2732917442003-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA ELPORT GRYNTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2018-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina ORZESZE miejscowość ORZESZE2003-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ORZESZE ulica RYBNICKA nr domu 105A kod pocztowy 43-180 poczta ORZESZE kraj POLSKA 2011-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA ELPORT GRYNTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W ORZESZU2018-02-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina ORZESZE miejscowość ORZESZE2006-10-31 do dziś
3. Adresmiejscowość ORZESZE ulica RYBNICKA nr domu 105A kod pocztowy 43-180 poczta ORZESZE kraj POLSKA 2006-10-31 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.01.2003 R.2003-03-28 do dziś
226.09.2006 R.ZMIANA PARAGRAFU 4 UMOWY2006-10-31 do dziś
301.07.2011 R. ZMIANA § 3 ZMIANA § 42011-08-08 do dziś
420.06.2016 DODANO § 152016-07-18 do dziś
513.12.2017R. ZMIENIONO §2, §4; 12.12.2017R. ZMIENIONO §6 UMOWY2018-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-03-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. DANE PODMIOTU, Z KTÓREGO POWSTAŁ PODMIOT REJESTROWY: FIRMA „ELPORT” SPÓŁKA CYWILNA. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI ZAREJESTROWANI ZOSTALI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMERAMI: GRYNTKIEWICZ BOŻENA: 11631/2001 GRYNTKIEWICZ JÓZEF: 11634/2001 REGON: 2732917442003-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-28 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYNTKIEWICZ2018-01-19 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2018-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYNTKIEWICZ2018-01-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2003-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYNTKIEWICZ2018-01-19 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2018-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYNTKIEWICZ2018-01-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-08-08 do dziś
247 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-08 do dziś
347 54 SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-08 do dziś
447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-08 do dziś
547 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-08 do dziś
647 59 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-08 do dziś
747 52 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-08 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-08 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-08-08 do dziś
1046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-08 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów