DYMEL - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000156402
Numer REGON: 639719080
Numer NIP: 7871860732
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-03-18
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/3225/24/76]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP6397190802003-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDYMEL - SPÓŁKA JAWNA2012-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina WRONKI miejscowość WRONKI2003-03-27 do dziś
2. Adresulica PARTYZANTÓW nr domu 12A kod pocztowy 64-510 poczta WRONKI kraj POLSKA 2003-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 02.12.1999 R. ZMIENIONA ANEKSEM DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 09.01.2003 R. I Z DNIA 14.03.2003 R., DOSTOSOWUJĄCYM UMOWĘ SPÓŁKI CYWILNEJ DO WYMOGÓW K.S.H. PRZEWIDZIANYCH DLA SPÓŁKI JAWNEJ.2003-03-27 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 11.10.2004 R. W ZAKRESIE PKT 1 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2004-10-28 do dziś
301.04.2012 R., - ZMIENIONO § 1 ORAZ § 3, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2012-10-03 do dziś
414.07.2021R. - ZMIENIONO §1 PKT 4 UMOWY.2021-10-15 do dziś
502.02.2024 - ZMIENIONO: KOMPARYCJĘ UMOWY, §1 UST. 1, §3, §11, §14.2024-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-03-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA SŁONECZNA ELŻBIETA DYMEL, PIOTR DYMEL, MACIEJ DYMEL S.C. W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W DNIU 09.01.2003 R.. STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ART. 26 § 4 WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1. PIOTR DYMEL POD NUMEREM 01602/2001 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI) 2. MACIEJ DYMEL POD NUMEREM 01604/2001 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI) 3. ELŻBIETA DYMEL POD NUMEREM 01345/2001 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI REGON NUMER: 6397190802003-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMEL2003-03-27 do dziś
2. ImionaELŻBIETA WŁADYSŁAWA2003-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-03-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMEL2003-03-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2024-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2024-03-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2024-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPIŃSKA DYMEL2024-03-18 do dziś
2. ImionaANNA2024-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2024-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2024-03-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2024-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2024-03-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.2003-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMEL2003-03-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMEL2003-03-27 do dziś
2. ImionaELŻBIETA WŁADYSŁAWA2003-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPIŃSKA DYMEL2024-03-18 do dziś
2. ImionaANNA2024-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-15 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-15 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2021-10-15 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-15 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-10-15 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-10-15 do dziś
796 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-10-15 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-10-15 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów