FIRMA HANDLOWA „ILSCY” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000156329
Numer REGON: 971314732
Numer NIP: 9251850522
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-03-27
Sygnatura akt[RDF/475035/23/447]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-04-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP9713147322003-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ILSCY” SPÓŁKA JAWNA2003-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat WSCHOWSKI gmina WSCHOWA miejscowość WSCHOWA2003-04-14 do dziś
2. Adresulica TOWAROWA nr domu 2 kod pocztowy 67-400 poczta WSCHOWA kraj POLSKA 2003-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.12.2000 R. 20.03.2003 R. ZMIANA TREŚCI § 7 UST. 1.2003-04-14 do dziś
223.12.2004 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ ZMIANA: W § 2 DODANO PKT 8.2005-01-03 do dziś
320.08.2007 R. -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ZMIANA TREŚCI § 10 JEGO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OKREŚLA SIĘ JAKO USTĘP 1; W § 10 DODANO UST. 2 I UST. 3.2007-10-23 do dziś
405.12.2007 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE § 1, § 3, § 9, § 15 ORAZ DODANIE § 172007-12-12 do dziś
501.12.2009 R. -ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.2009-12-29 do dziś
601.04.2011 R. -ANEKS NR 1, ZMIENIONO: § 3, § 9; 12.05.2011 R. -ANEKS NR 2, ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ UMOWY, § 3 UST. 2, § 9.2011-06-06 do dziś
731.12.2015R.- ZMIANA: §3; §9; 31.12.2015R. - ZMIANA: §3; §9;2016-02-10 do dziś
821.12.2017 R. - ZMIANA § 3 I § 92018-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-04-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 10.01.2003 R. SPÓŁKA POWSTAŁA W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH, W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ FIRMA HANDLOWA „ILSCY” SPÓŁKA CYWILNA, NR REGON: 971314732. WSPÓLNICY WPISANI BYLI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA POD NASTĘPUJĄCYMI NUMERAMI: 1) ZBIGNIEW ILSKI -WPIS POD NUMEREM 03567/2001, 2) MARTA ILSKA WPIS POD NUMEREM 03564/2001, 3) MIECZYSŁAW ILSKI -WPIS POD NUMEREM 03566/2001, 4) JAGUMIŁA PŁONKA WPIS POD NUMEREM 04055/2003.2003-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaILSKA2003-04-14 do dziś
2. ImionaMARTA2003-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-04-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaILSKI2003-04-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2003-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-04-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-04-14 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-04-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIA SIĘ: A) MARTĘ ILSKĄ, B) ZBIGNIEWA ILSKIEGO. 2. WYMIENIENI W UST. 1 WSPÓLNICY MOGĄ PODEJMOWAĆ DECYZJE, ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE SPÓŁKI, JEDNOOSOBOWO.2003-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaILSKA2003-04-14 do dziś
2. ImionaMARTA2003-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaILSKI2003-04-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2003-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-12-29 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-29 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-29 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-12-29 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-12-29 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-29 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-29 do dziś
847 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
2data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
3data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
4data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
5data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
7data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
8data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
9data złożenia 27.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów